Informationsblad 3, 2023-03-16

Snöoväder och kyla gör att våren verkar komma sent i år. Men några vårblommor kan ses ändå i samfällighetens rabatter. 

Årsstämman 2023 

Vi vill återigen påminna om kommande årsstämma som är onsdagen den 12 april 2023 i lokal Kajutan, Backatorpsskolan. Ni har alla fått verksamhetsberättelsen utdelad i era postbrevlådor. Göm inte, att om ni är mer än en fastighetsägare och inte alla ägare kommer på årsmötet, så ska en ifylld fullmakt skickas med. Detta för att ni ska kunna rösta på stämman. 

Städdag 

Lördagen 6 maj 2023, inbjuds ni alla i samfälligheten att vara med på städdagen. Vi återkommer med mer information. Vi ses kl. 10.00 vid Backatorpet. 

Installation av laddboxar i radgaragen 

Nu har Lantmäteriet genomfört det informationsmöte om installation av laddboxar som ni medlemmar med radgarage blivit kallade till. Det var ett positivt möte och i nästa vecka kommer Lantmäteriets beslut. Vi räknar med att det innebär att vårt anläggningsbeslut ändras så att vi kan uppgradera vårt elnät för att kunna installera laddboxar i radgaragen. Styrelsen har nu också gått ut med en anbudsförfrågan om installationen av laddboxar till ca 10 olika företag. Anbuden från företagen kommer att utvärderas i april och därefter planerarvi att hålla en extrastämma för radgaragens medlemmar senast i början av juni. Stämman kommer då att få ta ställning till det anbud som styrelsen föreslår och finansieringslösning. Om stämman väljer att anta ett anbud kommer då det företaget att få uppdraget för att därefter påbörja arbetet. Förutsättningen för att kunna installera laddboxar i radgaragen är givetvis att extrastämman beslutar om detta. Men det krävs också att det inte blir något överklagande av Lantmäteriets beslut. I så fall kommer överklagan att gå till en domstol och då tvingas vi skjuta upp hela processen. Utifrån de domar som finns i liknande ärenden så bedömer styrelsen att samfälligheten till slut kommer att få rätt att installera laddboxar om en majoritet av medlemmarna vill det. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/. 

Vi vill också påminna er om att köra försiktigt i området. 

Styrelsen. 

Fortsätt läsaInformationsblad 3, 2023-03-16

 Informationsblad nr 2, 23-02-16


Styrelsen fortsätter sitt arbete med samfällighetens verksamhet.
Vattenavläsning
Styrelsen vill informera er om att i fakturan församfällighetsavgiften, som delas ut för kvartal 2, ingår även avgiften för vattenförbrukningen för varje fastighet för år 2022. Alla hushåll betalar för en förbrukning på 122 m3 /år. Den enskilda fastighetens förbrukning har vid årsskiftet mätts elektroniskt på era/hushållens vattenmätare i som finns i huset. Om man förbrukat mer eller mindre än 122m3 så korrigeras detta på avgiften.
Extra möte information från Lantmäteriet
Styrelsen påminner om mötet med Lantmäteriet som är onsdagen den 1 mars kl. 15.45 i lokalen Kajutan, Backatorpsskolan. För er som har radgarage kommer lantmätaren informera vad ett ändrat anläggningsbeslut för radgaragen innebär. Ni får också möjlighet att ställa frågor och ge era synpunkter. Om vi får ett positivt besked om ett nytt anläggningsbeslut så räknar vi med att under våren gå ut med en förfrågan till olika företag om att uppgradera elnätet i våra radgarage och installera laddboxar. Därefter kommer radgarageägarna kallas till en extrastämma för beslut om de anbud vi fått. Extrastämman bedömer vi kan ske i juni eller
augusti. Om stämman beslutar att vi skall anta ett av anbuden kommer det företag vi väljer att få uppdraget. Vi hoppas att därefter installationen kan ske så snart som möjligt.
Elavtal
F.o.m 1 februari så har vi i samfälligheten ett nytt rörligt el-avtal Styrelsen håller på att undersöka hur något nytt fördelaktigt avtal kan tecknas.
Årsstämman 2023
Vi vill också påminna om kommande årsstämma som är planerat att bli onsdagen den 12 april 2023 lokal Kajutan, Backatorpsskolan.
Städdag
Som tidigare nämnts så är nästa städdag lördagen 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023.

Fortsätt läsa Informationsblad nr 2, 23-02-16

 Informationsblad nr 1, 23-01-26

Nu är vi inne i januari 2023 och här kommer årets första informationsblad till er
medlemmar i samfälligheten.
Budgetplanering
Styrelsen arbetar nu med att ta fram ett förslag till budget 2023 till vår årsstämma
den 12 april. Som bekant har ju prisutvecklingen stigit kraftigt under 2022 och
inflationen låg på ca 10 procent i december. Detta kommer att påverka
kvartalsavgifterna för alla medlemmar under 2023. Vi får nu högre kostnader på
avtal för skötsel av grönytor, vatten, el och en del andra inköp som försäkringar
mm. Styrelsen försöker minska på utgifterna så långt det går bl.a. genom att
försöka minska på avsättningar till underhållsfonden men vi kan inte reducera
avsättningarna helt, eftersom vi senare då måste höja än mer senare för att klara
vårt underhållsbehov.
Elavtal
Hittills har vi haft ett fast el-avtal med Göteborg Energi på ca 40 öre per
kilowattimme. Detta avtal löper nu ut i februari och vi kommer då att få teckna
ett nytt rörligt avtal till betydligt högre pris, kanske 2-3 kr per kWh imedelvärde.
Även detta påverkar givetvis kvartalsavgifterna.
Moms
En annan negativ förändring är att skattemyndigheterna under 2022 beslutat att
alla samfälligheter skall betala moms (meromsättningsskatt). Förenklat innebär
det att vi skall ta ut 25 procent i moms på kvartalsfakturan till medlemmarna.
Samtidigt får avdrag göras på momsen på alla inköp som samfälligheten
genomför. Styrelsen har utrett konsekvenserna av detta för kvartalsavgifterna och
ännu är detta inte helt klarlagt. En uppskattning är att kvartalsavgifterna kan
komma att öka med ca 5 procent pga. av momsen. Styrelsen återkommer med
mer information av detta i samband med budgetförslaget i vår
verksamhetsberättelse som kommer att informeras om inför årsstämman.
En positiv förändring är dock att vår elförbrukning på gatubelysningen och i
Backatorpet minskat.
Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/
Samfälligheten har succesivt minskat elförbrukningen från 2017 med 70 000
kWh/år till 47 000 kWh/år 2021. Detta har skett genom att det succesivt bytts ut
till LED-lampor. Under 2022 har de återstående 20st. gatlamporna bytts ut till
LED-lampor vilket innebär att elförbrukningen minskar ytterligare med ca 10 000
kWh.
Extra möte information från Lantmäteriet.
I det extra informationsblad styrelsen skickade ut för en vecka sedan, informerade
vi om det informationsmöte som Lantmäteriet skall hålla den 1 mars kl. 15.45 i
Kajutan, Backatorpsskolan. Information kommer då att ges om samfällighetens
begäran att ändra vårt anläggningsbeslut för att kunna möjliggöra laddning av
elbilar för de som har radgarage. Om en ändring av anläggningsbeslutet erhålles
som vi begärt, räknar vi med att kunna begära in anbud under våren för att kunna
installera laddstationer i radgaragen.
Årsstämman 2023
Kommande årsstämma är planerat att bli onsdagen den 12 april 2023. Motioner
ska vara inlämnade senast 1 februari 2023 och kan då läggas i samfällighetens
brevlåda som finns uppsatt vid Backatorpet.
Städdag
Nästa städdag kommer att vara lördagen 6 maj 2023. Mer information kommer
under våren 2023.


Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson
marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när
Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida
https://btorp.se/boka-backatorpet/
Slutligen vill styrelsen önska er alla en god fortsättning på det nya året. Nu ser vi
fram emot ljusare och varmare väder i vår!

Fortsätt läsa Informationsblad nr 1, 23-01-26

 Informationsblad nr 12, 22-11-24 

 Nu är vi snart inne i december och nytt år. Styrelsen vill påminna er om att ni kan lämna in motioner i Samfällighetens postlåda vid Backatorpet eller skicka in till epost sekreteraren monica.kelvered@btorp.se senast 1 februari 2023 

Snöröjning 

Snöröjning och halkbekämpning har kommit i gång i området. Styrelsen vill göra er uppmärksamma på att ni boende får hålla rent framför er egen garageuppfart eller ingång. Detta utförs inte av snöröjaren. Av kostnadsskäl ingår inte heller bortforsling av snö i avtalet med ILTRA. Har ni synpunkter på snöröjningen så kan ni skriva till therese.flogard@btorp.se som är kontaktperson med snöröjaren. 

Grannsamverkan 

Det är fortsatt viktigt med grannsamverkan och förebyggande egna åtgärder. Läs gärna mer på www.samverkanmotbrott.se

Laddstationer i radgaragen 

Vi har tidigare informerat om mötet med Lantmäteriet som vi hade i oktober. Då önskade lantmätaren att vi skulle komplettera ritningsunderlaget avseende hur elnätet skall förstärkas. Vi räknar med att få ett sådant kompletterat underlag från Göteborg Energi AB inom några veckor och vi kommer då att skicka in det till Lantmäteriet för fortsatt hantering. 

Det extra möte med oss medlemmar som Lantmäteriet kommer att kalla till bedömer vi kommer att ske efter årsskiftet. Då kommer vi att få ta ställning till om vårt nuvarande anläggningsbeslut skall ändras för att möjliggöra elladdning av bilar i radgaragen. 

Hyreshöjning Backatorpet 

Styrelsen har beslutat att höja hyran för Backatorpet fr.o.m. den 1 januari 2023. 

Hyran blir för barnkalas 250 kr och för vuxenkalas 400 Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/ 

Aktiviteter våren 2023 

Kommande årsstämma är planerat att bli onsdagen den 12 april 2023. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2023 och kan då läggas i samfällighetens brevlåda som finns uppsatt vid Backatorpet. 

Nästa städdag kommer att vara lördagen 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/ 

Fortsätt läsa Informationsblad nr 12, 22-11-24 

 Informationsblad nr 11, 22-10-29 

 Städdagen 

Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack till er som trotsade vädret och kom till samfällighetens städdag. Det blev en hel del utfört av det som planerats. Vi kunde pga regn inte olja in utemöbler mm så det får anstå till vårstädningen. 

Backatorpsrådet 

Backatorpsrådet har haft möte. En av ledamöterna i styrelsen deltog och informerade därifrån. Representant från Polisen berättade att det är låg tom minskad brottslighet i Backatorp. Det är allmänt minskad brottslighet Hisings-Backa men ökad narkotikahantering. Det berättades att det blir en allmänt utökad kameraövervakning vid Selma Lagerlöfs torg. Torget kommer att förses med ca 30 st. övervakningskameror. Det är dock fortsatt viktigt med grannsamverkan och förebyggande egna åtgärder. Läs gärna mer på www.samverkanmotbrott.se 

Laddstationer i radgaragen 

Vi har nu haft ett första möte med Lantmäteriet om vår ansökan om att få ändra vårt anläggningsbeslut, så att vi kan installera laddstationer i radgaragen. Det var i mars på föreningens extrastämma som det beslutades att vi skulle ansöka om ändringen av vårt anläggningsbeslut men p.g.a. hög arbetsbelastning vid Lantmäteriet så kunde de inte börja med vår ansökan förrän nu. Mötet med Lantmäteriet var dock positivt, men vi behöver komplettera vårt underlag något vilket kommer att göras så fort som möjligt. 

Nästa steg är, att Lantmäteriet kommer att kalla oss medlemmar till ett möte. De har ännu inte bestämt, om det är alla medlemmar eller bara medlemmarna med radgarage, som skall kallas. Detta beror på hur Lantmäteriet kommer att bedöma vår ansökan. Sannolikt blir mötet kring årsskiftet. 

Kallelsen kommer att skickas ut skriftligen med delgivningsbevis, dvs alla kallade måste skriftligen svara att de fått kallelsen. Skälet till detta är den lagstiftning som styr vår samfällighet om som kräver att kallelsen sker på detta sätt. Däremot behöver man inte delta på mötet om man inte vill eller så kan man skicka fullmakt i stället. Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/ 

Under möte kommer Lantmäteriet att informera om arbetet med anläggningsbeslutet, informera om dess innebörd, lyssna på våra synpunkter och svara på frågor. 

Efter mötet kommer ett beslut från Lantmäteriet och om det då innebär att vi får en ändring som möjliggör anskaffning av laddstationer, så kommer vi att begära in anbud från olika företag. När vi fått in anbuden kommer styrelsen kalla till en extrastämma där ni medlemmar får ta ställning till anbuden. Om stämman beslutar att anta ett anbud, kommer arbetet att påbörjas så snart som möjligt. 

Som ni alla säkert förstår så är detta en process som kommer att ta tid. En försiktig bedömning är att det tidigast i slutet av nästa år kommer att vara klart. Vi kommer dock att som tidigare hålla er informerade om hur arbetet fortlöper. 

Övrigt 

Ni kanske också har uppmärksammat att flera äldre lampor av gatubelysningen nu är ut bytta till LED-lampor. Samtliga äldre lampor i vår gatubelysning är nu utbytta. Förutom bättre belysning så minskar nu även samfällighetens elförbrukning. 

Styrelsen har också tecknat avtal med företaget ILTRA att utföra snöröjning i området under vintern 2022–2023 

Kommande årsstämma är planerat att bli den 12 april 2023. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2023 och kan då läggas i samfällighetens brevlåda som finns uppsatt vid Backatorpet. 

Nästa städdag kommer att vara 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/ 

Fortsätt läsa Informationsblad nr 11, 22-10-29