Informationsblad nr 8

Hösten är här och det är dags för STÄDDAG igen.

LÖRDAG DEN 25 SEPTEMBER KL 10 samlas vi vid Backatorpet för att ta itu med
gemensamma sysslor i vårt område. Vi ska bland annat laga klätterställningen, betsa
ytterdörrar till förrådsutrymmena i radgaragen, röja sly och som vanligt snygga till på
grönområdena. Styrelsen vill också uppmana er att klippa häckar och buskar som vetter mot
vägar och gångbanor. När snöröjningen kommer i gång så utgör grenar och buskage ett
hinder om grenar hänger ut mot vägbanan. Efter dagens aktivitet så bjuds det på gofika vid
Backatorpet. Välkomna!

Vi ber er uppmärksamma att det på olika ställen i området växer s.k. invasiva arter, det vill
säga växter som sprider sig ohämmat och är mycket svåra att utrota. I Backatorp finns det
parkslide och åkervinda. På nätet kan du söka efter information om hur de se ut och hur du
kan bekämpa dem på bästa sätt.

Styrelsen vill också påpeka att det inte är tillåtet att lägga skräp utanför Backatorps entré.
Det skräp som finns där nu är överblivet material från renovering av lekredskapen och de
kommer att forslas bort på städdagen.


Tyvärr måste vi också meddela att det förekommit skadegörelse i form av klotter på
lekredskapen på lekplatsen, på Backatorpet och några andra ställen. Vi ber er vara
uppmärksamma på om det förekommer klotter och gärna meddela någon i styrelsen. Det är
viktigt att sanera genast, så att det inte blir mer.

Styrelsen har beslutat, att hyra ut Backatorpet från och med 1 september 2021. Vill du boka
lokalen så hör av dig till Josefin Hellsborn Josefin.hellsborn@btorp.se. Pris för boende i
området Barnkalas 200 kr och Vuxenkalas 350 kr. Du kan också hyra bord och stolar till en
kostnad för 150 kr.

Styrelsen för Backatorps samfällighet

Fortsätt läsaInformationsblad nr 8

Informationsblad nr 7, 210826

Sommaren ser ut att vara över. Hösten nalkas och det blir mörkare på kvällarna. Vi i styrelsen
vill uppmana er att ha grannsamverkan så att vi kan förhindra inbrott i våra hus. Styrelsen har
också en tanke att se över gatubelysningen så att den fungerar så att området blir bättre belyst.
Vi håller också på att söka någon firma som kan medverka till halkbekämpning och
snöröjning.

Lekplatsens klätterställning är trasig. Den kommer att åtgärdas på städdagen.

Vi vill också informera er om att arbetsgruppen som ser över laddning av elfordon i
radgaragen fortsätter sitt arbete. Ett dokument med information om laddning av elfordon finns
utlagt på samfällighetens hemsida. Informationen har också spridits till alla de som har
radgarage. Styrelsen vill även att ni alla i samfälligheten får läsa informationen och
dokumentet har därför lagts ut på hemsidan www.btorp.se. Det är viktig information då
lantmäteriet nu funderar på om el försörjningen i radgaragen även kan komma att påverka
hela samfälligheten. Arbetsgruppen väntar på svar från Lantmäteriet som bedömer el-frågan.

Planera gärna in i er agenda samfällighetens gemensamma städdag
den 25/9-21 med start kl. 10. Mer information kommer i nästa
informationsblad.


Det är nu möjligt att hyra Backatorpet från och med 1 september 2021. Vill du boka lokalen så
hör av dig till Josefin Hellsborn Josefin.hellsborn@btorp.se. Pris för boende i området
Barnkalas 200 kr och Vuxenkalas 350 kr. Du kan också hyra bord och stolar till en kostnad för
150 kr. En uppdatering av kostanden för personer utanför samfälligheten kommer att ske
under hösten. På vår hemsida kommer det snart vara möjligt att se aktuella bokningar på
Backatorpet.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsaInformationsblad nr 7, 210826

Laddning av elfordon i radgaragen

För er som har radgarage har vi tidigare informerat om arbetet för att möjliggöra elladning av fordon i radgaragen. Här kommer en uppdaterad information.

Regeringsuppdraget att utreda möjligheterna att förenkla för elladdning av fordon oavsett boendeform har försenats och kommer att redovisas först den 1 november.

Styrelsen hoppas att den kommande lagändringen gör det betydligt enklare för samfälligheter att genom majoritetsbeslut på en stämma kunna besluta om laddning av elfordon i en gemensamhetsanläggning (radgarage). Tills vidare får vi avvakta utredningens förslag.

Om det inte blir någon ny lag som underlättar för samfälligheter att installera laddpunkter (uppgradering av elnät, installation av laddstation mm) finns det nu andra möjligheter. Lantmäteriet som tolkar anläggningslagen och därmed det sk anläggningsbeslut som gäller för vår samfällighet (går att läsa på vår hemsida) har nu ändrat sin uppfattning om laddinfrastruktur. Lantmäteriet anser numera att tillgången till laddinfrastruktur är av väsentlig betydelse. Därmed kan vi om vi vill ansöka om ändring av vårt anläggningsbeslut även om det finns en viss osäkerhet om ändringen går igenom.

En sådan ändring kommer dock att leda till ökade kostnader för att betala Lantmäteriets arbete och vi kommer också att behöva ha en extra stämma med oss medlemmar för att kunna ansöka om ändring av anläggningsbeslutet. Vi har därför en dialog med lantmäteriet om detta. Lantmäteriets arbete kan dock påverka tidsplanen, oklart hur länge, så vi hoppas på att en kommande lag gör det enklare och billigare för oss.

I juli var vi i kontakt med Göteborgs energi och dess dotterbolag Göteborgs elnäts ab (GENAB) och bad om en offert för kostnaderna för att uppgradera elnätet i radgaragen så att laddning av fordon blir möjlig. Vi har nu fått besked att offertern dröjer till mitten av oktober pga att det nu är så många föreningar och andra som vill ha offertar av GENAB.

Vi måste ha GENAB´s offert som underlag innan vi kan tillfråga andra bolag om offertar. Vi kommer också att ta in en upphandlingskonsult inom elområdet för att hjälpa oss att ta fram ett förfrågningsunderlag för att få in anbud från flera olika företag.

Vi har också varit i kontakt med Naturvårdsverket för att veta villkoren för att få statliga bidrag. Man kan få bidrag på 50%, max 15 000 kr per laddare, för alla kostnader inklusive service, uppgradering av nät, grävning, laddstationer etc. Dvs allt det som måste genomföras för att kunna ladda bilar i radgaragen. Om man inte installerar laddstationerna samtidigt får man inget bidrag alls!

Utifrån de tidigare uppgifter vi har om prisuppgifter för uppgradering av elnätet respektive vad en laddstation kostar som uppfyller de krav vi har kan vi konstatera följande:

-Om vi bara uppgraderar vårt elnät som vi tidigare planerat så får vi inga bidrag alls!
-Om vi förutom uppgradering av elnätet också samtidigt installerar laddstationer på samtliga radgarageplatser så får vi bidraget. Vi bedömer att bidraget i stort täcker kostnaderna för laddstationerna. Enkelt uttryck så blir laddstationerna i princip gratis genom det statliga bidraget!

Styrelsen anser därför att det vore fel att inte låta installera laddstationer på samtliga radgarageplatser samtidigt med uppgraderingen av elnätet då detta knappast blir någon merkostnad. Självklart kommer vi att få säkrare uppgifter om kostnaderna när vi tagit in anbud från olika leverantörer.

För de som i nuläget inte tänker skaffa en laddbar bil så bedömer vi att själva laddstationen i princip blir gratis för er, liksom övriga, genom det staliga bidraget. Möjligheterna att kunna ladda i radgaraget kommer sannolikt påverka värdet av fastigheten. Kanske inte så att det blir en värdestegring men sannolikt inte heller någon värdesänkning om vi har färdiga laddningsmöjligheter i garagen.

De laddare som vi planerar att anskaffa kommer att kunna kommunicera med varandra (lastbalansering) så att strömmen fördelas mellan de olika bilarna som laddas. Strömförbrukningen kommer att mätas individuellt på varje garageplats och debiteras användaren. Mer information om detta kommer senare när vi kommit längre fram i arbetet.

Vi ser också att det är en stor fördel om samfälligheten äger alla laddarna då det ger oss bra möjligheter att teckna serviceavtal, lättare att informera nya ägare och framförallt undvika de tekniska problem som kan uppstå om var och en skall skaffa en egen laddare av olika modeller och prestanda.

Styrelsen fortsätter nu arbetet med att undersöka vilka olika leverantörer som finns för att utföra arbetet. I slutet av oktober börjar vi skriva det förfrågningsunderlag som vi skall skicka ut till de olika leverantörerna för att de skall kunna ge offertar till oss. Detta under förutsättning att vi då fått offerten från GENAB.

Vi bevakar givetvis utredningen om förenklad elbildsladdning i november och bedömer då hur det påverkar oss och tidsplanen. Om allt går bra räknar vi med att kunna värdera de inkommna offertarna kring årskiftet.

Styrelsen planerar också en extra stämma någon månad senare och om då medlemmarna besluter om laddning av bilar i radgaragen så sänds därefter ansökan om bidrag in. Alternativt får vi ansöka till Lantmäteriet först om ändring av anläggningsbelutet.

Eftersom det är så många andra föreningar mm som också vill installera laddstationer och uppgradera elnätet så bedömer vi att det troligen tar minst ett halvår för GENAB att uppgradera nätet och därefter skall det företag som vi valt installera laddboxarna med kringutrustning. Därefter sker besiktning av arbetet.

Det är nog realistiskt att tro att allt kan vara klart tidigast i slutet av 2022. Detta under förutsättning att inga oväntade svårigheter inträffar.

Vi kommer också fortlöpande informera er medlemmar om hur arbetet går och också genomföra en enkät innan vi kallar till extrastämma. Har någon av er frågor så hör gärna av er till styrelsen så skall vi försöka svara på det vi vet.

Styrelsen
Backatorps Samfällighetsförening

Fortsätt läsaLaddning av elfordon i radgaragen

Extra informationsblad laddning av bilar i radgaragen

Vi har tidigare informerat er om att styrelsen beslutat att återigen se över möjligheterna att kunna ladda bilar i radgaragen. Vårt nuvarande elnät där är underdimensionerat och det finns risk för strömavbrott om mer än en bil per garagehus laddas samtidigt. Vi undersökte därför möjligheten att uppgradera elnätet för tre år sedan, men snårig juridik och osäkra framtidsprognoser för antalet laddbara bilar gjorde att vi beslöt att avvakta tills vidare.

Framtiden
Utvecklingen går nu dock snabbt framåt och redan 2030 pekar prognoserna på att 2,5 miljoner fordon i landet kommer att vara laddbara, antingen s k laddhybridbilar eller bilar som drivs helt och hållet med el. I april 2021 fanns 215 000 laddbara personbilar i Sverige och under årets första månader var andelen laddbara bilar 36 % av alla nyregistreringar. Styrelsen bedömer därför att intresset för laddbara bilar kommer att öka starkt även i vårt område. Redan nu ser vi en tydlig ökning bland de av våra medlemmar som har fristående hus (17 % har nu laddbar bil). Styrelsen menar därför, att om vi inte uppgraderar elnätet i radgaragen så kan detta få en negativ effekt på värdet av våra fastigheter. Intresset för en uppgradering borde därför ligga i de flesta fastighetsägares intresse, vare sig man tänker köpa en laddbar bil eller inte.
Den nuvarande samfällighetslagen har gjort det svårt att få till stånd en ändring som ger oss möjlighet att uppgradera vårt underdimensionerade elnät i radgaragen. I princip har det enligt lagen krävts att nästan alla delägare har varit överens för att ett beslut skall vara giltigt. Styrelsen har nu haft en förnyad dialog med Lantmäteriet, som är den myndighet som tolkar lagen och där bedömer man nu att det är sannolikt att vi får till stånd en ändring av anläggningsbeslutet om en majoritet av andelsägarna är för detta.

Nytt lagförslag
Än viktigare är att regeringen gett Boverket, Lantmäteriet m fl ett uppdrag att se över lagarna så att det underlättar för de som bor bl a i samfälligheter att kunna ladda bilar. Utredningen skall vara klar till den 20 augusti i år. Sannolikt kommer då lagförslaget att medföra att det blir betydligt enklare än nu att kunna besluta om laddning i radgarage för samfälligheter. Denna fråga har också rapporterats om i media under våren, då flera politiker uttalat behovet om enklare regler för laddning av bilar. Ansvarig minister har då hänvisat till denna pågående utredning.

Hur vi går vidare
Styrelsen har vid ett möte i maj med samordnarna för våra sex garageklubbar tillsatt en arbetsgrupp, som skall se över de tekniska förutsättningarna och ta in anbud från olika företag. Vår inriktning är att elnätet i radgaragen skall uppgraderas, så att det minst skall gå att ladda elhybridbilar på samtliga 79 platser. Kostnaden för uppgraderingen bedömer vi att samtliga ägare till radgaragen får betala. Däremot anser vi att den enskilde fastighetsägaren får betala anskaffning och installation av laddboxar, inklusive strömförbrukningen, om och när man vill skaffa en laddbar bil. Det är således bara grundkostnaden som alla 79 delägare får betala, men utrustningen för att ladda den egna bilen får man själv stå för. Innan vi tagit in anbud på uppgraderingen är det svårt att bedöma kostnaden. Vi utredde detta för 3 år sedan och då skulle det kosta ca 14 000 kr per garageplats. Tekniken och prisläget har sannolikt ändrats sedan dess så vi återkommer när vi vet mer.
Styrelsen har också fått förslag från enskilda medlemmar om att installera laddboxar på våra gemensamma parkeringsplatser, vilket styrelsen anser är ett sämre förslag av flera skäl. Dels är samtliga 121 fastighetsägare delägare till våra parkeringsplatser, vilket gör det svårare att få ett majoritetsbeslut . De flesta som äger ett fristående hus med parkering på tomten är troligen mindre intresserade av laddstationer på våra gemensamma parkeringsplatser. Viktigare är, att vi redan idag har ont om parkeringsplatser vilket inte blir bättre om ett antal platser skall reserveras för elladdning. Om dessutom prognoserna om antalet laddbara bilar blir verklighet, så kommer vi inte heller kunna installera tillräckligt många laddstationer på utomhusparkeringarna. Det kommer då inte finnas plats tex för besökare.
Vi hoppas kunna finansiera uppgraderingen av elnätet genom lån, i likhet med hur vi finansierat takbytet på radgaragen. Kostnaden kommer att bero på de anbud vi får, men styrelsen hoppas på att vi kan ligga kvar på ungefär den nivå på kvartalsavgiften vi har nu, men med en förlängd amorteringstid.

Fortsatt information
Vi kommer att succesivt informera er om hur arbetet fortlöper. Vi hoppas få fram ett förslag under hösten, men kommer att invänta den utredning som vi nämnt tidigare som Boverket gör, så att vi bättre vet de juridiska förutsättningarna. Vi kommer också att göra en enkät med er fastighetsägare för att veta om det förslag vi tar fram har ett stöd av er eller inte. Om förslaget har ett stort stöd kommer vi att hålla en stämma för att formellt kunna fatta beslut i frågan.

Till slut vill styrelsen påminna om de regler vi har om laddning av bilar i radgaragen. Detta är inte tillåtet utan styrelsens medgivande att ladda bilar i radgaragen. Det krävs först installation av särskild utrustning och med nuvarande elnät går det bara att ladda en bil per garagehus. Styrelsen rekommenderar heller inte att någon nu skaffar en laddhybridbil för laddning i radgaraget, innan vi har ett stämmobesked. Till exempel kan det bli så att kraven vi kommer att ha på den privata laddboxen kan bli ändrade och att fastighetsägaren då måste skaffa en ny laddbox för att klara kraven.

Göteborg 2021-05-15
Styrelsen Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsaExtra informationsblad laddning av bilar i radgaragen

Infoblad 5

Information från årsstämman:
Årsstämman ägde rum planenligt den 21 april. Nya ledamöter till styrelsen blev invalda och
till ny ordförande valdes Johan Perninger och som suppleant valdes Josefin Hellsborn.
Styrelsens förslag på årsstämman avseende resultat 2020, budget 2021, svar på motioner och nya ordningsregler för radgaragen godkändes.

Verksamhetsberättelsen och de nya ordningsreglerna finns nu på Samfällighetens hemsida.
(www.btorp.se)
Styrelsen har haft ett första konstituerande möte. I tabellen nedan kan ni se hur styrelsen
organiserat sig samt vilka ansvarområde respektive ledamot har.

Roll i styrelsen, Namn, Ansvarsområde

Ordförande Johan Perninger Firmatecknare. Kontakt med
medlemmarna, avtal, offerter
myndighetskontakter, representant
Backatorpsrådet

Kassör Therese Flogård Firmatecknare, ekonomi, avtal och
offerter samt grönytor

Bitr. kassör Lennart Larsson Ekonomi, bokföring, samordning
radgaragen,.underhållsplan

Sekreterare Monica Kelvered Administrativa uppgifter,
informationsbladet, el-avläsning
radgarage, Backatorpet och
skyddsrumsansvarig

Ledamot Marie Heimersson Städdag, Projektgrupp
elbilsladdning

Suppleant Bengt Delang Projektgrupp laddning bilar
radgarage, underhållsplanering,
samordning radgarage

Suppleant Josefin Hellsborn Uthyrare Backatorpet

Styrelsen vill påminna om att det är städdag söndagen den 9 maj. Vi ses vid Backatorpet kl. 10.00

Det kommer att finas fyra ställen i området där ni kan lägga era grenar och sly. Passa på att
ansa era häckar och klipp ner grenverk som är hinder mot cykel- och gångbanor. Möjligheten
finns ju nu att lägga riset i någon av slyhögarna. Vi forslar bort slyhögarna en vecka efter städdagen.

Vi har också fått information att Com Hem har blivit Tele 2. Det innebär ingen förändring med våra avtal. Läs gärna igenom den information ni fått eller gå in på Com Hems hemsida. En arbetsgrupp har bildats i Samfälligheten för att utreda en framtida uppgradering av elnät i radgaragen samt hur bilar kan laddas i radgaragen. Andelen laddbara bilar ökar nu snabbt i Sverige och styrelsen anser det viktigt att vi undersöker hur vi kan möta detta behov Både för att tillgodose medlemmarnas behov men även för att göra våra fastigheter attraktiva för nya köpare. I arbetsgruppen ingår representanter från styrelsen samt samordnarna i garageklubbarna m.fl. Planen är att kunna lägga fram ett förslag senast till nästa årsstämma.

Pga. omvärldsläget så är Backatorpet fortfarande stängt för uthyrning. Vi får hoppas att det
blir möjligt att hyra lokalen framåt hösten.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsaInfoblad 5