Informationsblad nr 8, 220616

Nu nalkas sommar och ledigheter. Vi i styrelsen vi därför uppmana till
grannsamverkan för att motverka inbrott i våra hus.

Vi väntar fortfarande på besked från Lantmäteriet på vår ansökan om förändrat
anläggningsbeslut för att kunna installera laddboxar för laddning av bilar i
radgaragen. Vi räknar med ett besked i slutet av året.

Det görs fint i området av företaget Mark i Väst som bl.a. klipper häckar. Se
gärna över din häck också att den är väl ansad och har lagom höjs så att häcken
inte skymmer för cyklister eller fordon.

Pappersavin gällande samfällighetsavgiften är utdelade i era postlådor. Övriga
som har e-faktura eller autogiro så kommer den snart att finnas för er att tillgå
via er bank. För mer information om vad som ingår i samfällighetsavgiften
hänvisas till samfällighetens hemsida eller i verksamhetsberättelsen som delades
ut till alla tidigare i vår.

En del bilister fortsätter att ha hög hastighet inne i vårt område. Styrelsen
uppmanar var och en som ser detta att om möjligt påtala hastigheten för
fortköraren.

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson
marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se
när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens
hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/

Styrelsen önskar er medlemmar en trevlig sommar!

Fortsätt läsaInformationsblad nr 8, 220616

Informationsblad nr 7, 220519

Ett stort tack till er alla som kom på vår städdag och genomförde olika
arbetsuppgifter. Det som kvarstår till höstens städdag är att röja sly i skogskanten vid Båtsman
Rems gata 28. Det kommer också att finnas en del arbete med att olja in bl.a.
dörrar.

Styrelsen vill också informera om att ansökan om förändring i
anläggningsbeslutet för att möjliggöra laddning av elfordon i radgaragen har
skickats in till Lantmäteriet. Vi har ännu inte fått något besked om när
Lantmäteriet är färdiga med vår ansökan. Enligt tidigare uppgifter från dem så
kan vi räkna med ett beslut under hösten. Först då kan vi begära in anbud från
olika företag om installation av laddutrustning i radgaragen.

För information så skickar styrelsen ut informationsblad och annan information
med epost. Kolla gärna din mapp för skräppost i ditt epostprogram. Om där
finns epost från föreningen markera det som ”inte skräppost” (eller motsvarande
i ditt epostprogram). Kom också ihåg att meddela styrelsen@btorp.se om du
byter e-postadress.

Det är en hel del helger nu under våren och sommaren i antågande vilket gör att
vi i styrelsen vill uppmana till grannsamverkan för att motverka inbrott i våra
hus.

En del bilister kör för fort på våra vägar och riskerar därmed våra barns
säkerhet. Vi uppmanar var och en som ser detta att om möjligt påtala detta för
fortköraren. Vi har också fått klagomål på att en del ställer sin bil så att två
parkeringsrutor blockeras. Det är inte bra med tanke på att vi har ont om
parkeringsplatser. Även detta är det bra om ni själva påtalar det för den som
parkerat fel.

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson
marie.heimersson@btorp.se. Du kan se på samfällighetens hemsida när
Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida
https://btorp.se/boka-backatorpet/

Styrelsen för Backatorps samf

Fortsätt läsaInformationsblad nr 7, 220519

Informationsblad nr 6, Städdag

Som ni alla vet så hade vår samfällighets årsstämma den 20 april i Kajutan Backatorpsskolan.
Protokollet finns nu upphängt i Backatorpet. På städdagen är Backatorpet öppet för er som
vill läsa protokollet.

Ny styrelse är vald och vi har haft ett första konstituerande möte. Bl.a.
Bengt Delang blev vald som ordförande för samfälligheten. Therese Flogård fortsätter som
kassör och Lennart Larsson som biträdande kassör. Monica Kelvered fortsätter som
sekreterare. Marie Heimersson har valts att ta ansvar för Backatorpet och uthyrning av denna.
Nikolaos kommer att vara delaktig i projektgrupp för elbilsladningen och Staffan ha ansvar
för datasäkerhet och skyddsrum. Till styrelsens hjälp finns också Daniel Kihlbaum som
ansvarar för hemsidan.

Styrelsen vill också påminna om städdagen som är den 7 maj med start vid
Backatorpet kl. 10.00. Det kommer att finnas fyra slyhögar för er att kunna
slänga sly i. Ni får inte lägga rötter eller jord i högarna. Passa gärna på att ansa
era häckar och buskar.
Det finns cyklar placerade i förråd. Kan ni märka upp era cyklar? De cyklar som
ingen ägare har kommer att forslas bort till återvinningen.

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson
marie.heimersson@btorp.se. Du se i en agenda på samfällighetens hemsida när Backatorpet
är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/bokabackatorpet/

MVH
Styrelsen

Fortsätt läsaInformationsblad nr 6, Städdag

REGLER FÖR RADGARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

Allmänt
Radgaragen är en av två gemensamhetsanläggningar som ingår i Backatorps Samfällighetsförening. Den andra gemensamhetsanläggning är Backatorpet, alla vägar, uppmärkta parkeringsplatser, grönytor och lekplatser samt anordningar för vatten, el och avlopp mm som finns i vårt område.
Radgaragen får användas av de fastighetsägare som har par- eller radhus i vårt område. Detta enligt ett så kallat anläggningsbeslut när området byggdes.
För att bl a säkerställa att garagens tänkta funktionalitet upprätthålls och för att kraven på brandskydd (nationella regler) har skärpts under senare år införs dessa ordningsregler. Det är den enskilde fastighetsägaren som disponerar en plats i ett radgarage som ansvarar för att dessa ordningsregler följs.
Observera att om tex en skada uppstår pga av att den enskilde fastighetsägaren inte följt dessa ordningsregler kan denne bli skadeståndsskyldig. Vår försäkring gäller t ex inte pga brand orsakad av brott mot brandskyddsreglerna.
Samfällighetens parkeringsplatser utomhus är till för de boende och tillfälliga besökare till oss som bor i vårt område.

Parkering i radgaragen
Platserna i radgaragen är avsedda för bilar. Det är ont om parkeringsplatser utomhus i vårt område och därför skall det vara möjligt att parkera en bil på den egna radgarageplatsen. Det är därför inte tillåtet att använda radgarageplatsen som förråd eller på annat sätt så att det så att det inte går att parkera en bil där.

Användande av elektricitet i radgaragen
El-uttagen i radgaragen är endast avsedd för begränsade strömuttag då individuell mätning och debitering i nuläget inte är möjligt. Förändring av elinstallationerna i garagen är inte tillåtet.
Användning av motorvärmare får endast ske under vinterperioden och då med avvändande av timer så att strömförbrukning inte sker dygnet runt.
Det är förbjudet att dra egna elkablar från radgaragen för att använda elen på annan plats. Vi har sett exempel på att elkablar dragits från ett radgarage för att tex värma upp ett fordon. Eluttagen i radgaragen får därför bara användas för elförsörjning inuti radgaragen. Det är en säkerhetsrisk om man gör egna elinstallationer av denna typ. Dessutom ökar elförbrukningen som därmed alla i garageklubben får betala vilket inte är rimligt.

Laddning av bil i radgarage
Laddning av laddhybridbil i radgarage är inte tillåtet utan styrelsens godkännande. Detta beror på att elnätet i radgaragen har begränsad kapacitet och styrelsen kan inte garantera att laddning är möjlig. För närvarande kan normalt högst en laddhybridbil per garagelänga laddas.
Medlem som ändå önskar ladda bil i radgaraget skall först kontakta styrelsen för att få prövat om laddning är möjligt i det aktuella radgaraget. Om styrelsen godkänner en ansökan om laddning skall utrustning anskaffas enligt styrelsens anvisningar och installeras av behörig elinstallatör. Medlem skall själv betala kostnaden för installationen och den laddare som skall användas. Medlem skall också betala för elförbrukningen enligt en schablon, f.n. 220 kWh/månad, då det saknas individuella mätare i radgaragen.
Om det ändå uppstår elavbrott trots att installationen gjorts på ett korrekt sätt och detta beror på att el-kapaciteten visat sig vara otillräcklig kan styrelsen återkalla beslutet om att tillåta laddning. Observera också att laddning av en ren elbil, dvs en som enbart drivs av el, inte är möjlig av effektskäl.
Styrelsen arbetar för att uppgradera elnätet i radgaragen och för att därigenom möjliggöra laddning av bilar.

Förändring av garagen
Ombyggnad av garageplats får ej ske då sådan kan påverka radgaragets konstruktion på ett negativt sätt. Enstaka hyllor, bänkar, krokar etc. är tillåtna så länge inte garageplatsens konstruktion och avsedda funktion påverkas.

Upplåtande av plats i radgarage
Fastighetsägare som disponerar radgarageplats får endast upplåta denna till annan boende på en fastighet inom Backatorps Samfällighet. Skälet är den tidigare beskrivna parkeringssituationen. Observera att det är fastighetsägaren som radgarageplatsen är avsedd för enligt anläggningsbeslutet som är ansvarig om tex skada uppstår på radgarageplatsen. Styrelsen skall informeras om en radgarageplats upplåts till annan boende.

Parkeringsplatser
Antalet parkeringsplatser som ägs av samfälligheten är begränsat. Alla fastighetsägare uppmanas därför att i första hand parkera i garaget eller på egen parkeringsplats på tomten.
Samfällighetens parkeringsplatser är i främst avsedda för de som saknar egen parkeringsplats på tomten och för våra besökare.
Parkering får endast ske på uppmärkta parkeringsplatser.
Parkeringsplatserna på samfällighetens område är endast avsedda för bilar.
Det är inte tillåtet att parkera/ställa upp husbilar, husvagnar, båttrailers eller lastbilar över 3,5 ton på samfällighetens parkeringsplatser.
Undantag görs för husbilar/husvagnar som får parkera i högst 2 dygn. Detta för att tex möjliggöra lastning, städning eller ge möjlighet till parkering för våra tillfälliga besökare.
Det förekommer att fordon står på samma parkeringsplats i många veckor eller tom månader. Detta begränsar parkeringsmöjligheterna för andra och sådan långtidsparkering är därför inte tillåten
Om reglerna ej efterlevs så har Samfälligheten rätt att utfärda kontrollavgift på minst 600 kr enligt ”1 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Brandskyddsregler
Gasol får ej förvaras i radgaragen. Utöver drivmedel i fordon får endast reservdunk om högst 5 liter förvaras per garageplats. Inga andra brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras i radgaragen.
Det är den enskilde fastighetsägaren som ansvarar för brandskyddet på den egna radgarageplatsen enligt dessa regler.
Observera vikten av att följa brandskyddsreglerna för att försäkringarna skall gälla.

Göteborg 2022-02-16
Styrelsen för Backatorps Samfällighetsförening

Fortsätt läsaREGLER FÖR RADGARAGE OCH PARKERINGSPLATSER

Extra Informationsblad

Samfälligheten genomförde en extrastämma tisdagen den 23 mars. Syftet var att besluta om det fortsatta arbetet för att möjliggöra laddning av elbilar i radgaragen. Ett första steg är att begära ändring av vårt nuvarande anläggningsbeslut hos Lantmäteriet.

Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag att ansöka till Lantmäteriet om att ändra vårt anläggningsbeslut så att elnätet i radgaragen kan uppgraderas och att vi också kan installera laddstationer i radgaragen.
Vi skickar nu in vår ansökan till Lantmäteriet och som vi tidigare informerat om kan det ta upp till 8 månader innan vi får deras beslut- Då kan vi fortsätta med att begära anbud från olika entreprenörer mm. Vi kommer fortlöpande informera om hur arbetet fortsätter.

Idag delar vi ut verksamhetsberättelsen för 2021 och budgetförslag 2022 i alla brevlådor. Den kommer att behandlas på samfällighetens ordinarie årsstämma som äger rum onsdagen den 20 april kl 1900 i Kajutan, Backatorpsskolan.
Glöm inte att ta med fullmakt om inte alla ägare till en fastighet kan delta på mötet. Det går också bra att lämna fullmakt/-er till en granne om man inte kan delta på stämman.

Styrelsen Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsaExtra Informationsblad