Datum: 19 september 2023

Tid: 19.00

Plats: Kajutan (Backatorpsskolan)

Styrelsen för Backatorps Samfällighetsförening kallar härmed samtliga medlemmar i Backatorps Samfällighet till extra stämma 19 september 2023, kl.19:00.

Syftet med extrastämman är att ta ställning till styrelsens förslag om att ansöka om finansiering via lån hos Nordea för laddbox-projektet i samtliga radgarage.

Behov av ny extrastämma

Samtliga garage-medlemmar kallades till extrastämma i maj, styrelsen hade då lagt fram tre förslag, vilka återfinns nedan tillsamman med stämmans beslut.

Efter sommaren har dock Nordea krävt att vi håller en extrastämma för alla medlemmar, detta då det är samfällighetsföreningen som ansöker om lån, och inte gemensamhetsanläggningen som avser radgaragen, detta då lånet söks på organisationsnumret för Backatorps samfällighetsförening, det enda organisationsnummer vi har i vår förening.

Styrelsen hade fått information från lantmäteriet att en stämma där endast radgarage-ägare var kallad skulle vara tillräcklig, men tyvärr gör banken en annan bedömning.

Observera att förslaget som ligger inför denna stämma gör gällande att projektet blir helt konstandsneutralt för boende i fristående hus, och bekostas helt och fullt av garage- medlemmarna.

Nedan är utdrag ur protokollet från föregående extrastämma med garage-medlemmarna;

Styrelsen förslag 1:

Styrelsen bedömer i nuläget att Zeri Electris anbud är det bästa när vi vägt samman pris, kvalité och övriga viktiga faktorer. I anbudet ingår även möjlighet att teckna avtal för elförbrukning på individnivå.

Stämman beslutade att: godkänna Zeri Electris anbud på 2 673 125 kr för uppgradering av elnätet och installation av laddboxar med tilläggsutrustning på samtliga 79 radgarageplatser inklusive avtal för administration av individuell elförbrukning.

Styrelsens förslag 2:

Styrelsen kommer att söka bidrag av Naturvårdsverket för kostnaderna för projektet. Enligt nuvarande regler för bidrag kommer Naturvårdsverket att bidra med 1 185 000 kr. Den summerade kostnaden från Zeri Electric, Göteborg Energi och Vinnergi är 2 984 250 kr.

Vi behöver därför låna ca 1 799 250 kr men då det kan ta tid innan Naturvårdsverket betalar ut bidraget behöver vi också låna ytterligare 1 185 000 kr under den tid det tar innan

bidraget utbetalas. Det lån som skall upptas för att täcka Naturvårdsverkets bidrag på 1 185 000 kr skall återbetalas i sin helhet när bidraget betalas ut.

Stämman beslutade att: ta ett lån på högst 1 900 000 kr samt att under handläggningstiden innan Naturvårdsverket betalar ut bidraget ta ett lån på ytterligare 1 185 000 kr.

Styrelsens förslag 3

Medlemmarna skall betala de räntor och amorteringar som uppstår som en följd av de lån som föreningen tar av banken. Betalningen sker genom att kvartalsavgiften justeras med det belopp som motsvarar ränta och amorteringar på lånen.

Stämman beslutade att: Ge styrelsen mandat att höja kvartalsavgiften till en nivå som motsvarar amorterings- och räntekostnader för lånen. För de medlemmar som betalt 23 000 kr i förskott skall deras kvartalsavgift anpassas till denna inbetalning

Dagordning på extrastämman

 1. Stämmansöppnande
 2. Val av ordförande ochsekreterare
 3. Godkännande att stämman utlysts i behörigordning
 4. Godkännande avdagordning
 5. Val av två justeringspersoner, tillikarösträknare
 6. Fastställande avröstlängd
 7. Styrelsens redovisning av bakgrunden tillförslaget
 8. Styrelsensförslag
 9. Mötetsavslutande

Styrelsens förslag

Att stämman ger styrelsen i uppgift att ansöka om två (2) banklån hos Nordea, för att finansiera uppgradering av elnät, installation av laddboxar i 79 radgarage, samt nödvändiga kring-åtgärder.

Lånen fördelas enligt nedan:

 • Lån på högst 1 900 000 att amorteras via förhöjd månadsavgift
 • Lån på 1 185 000 att amortera så snart naturvårdsverket betalar ut det bidrag vi beviljats

Det är också en del av styrelsens förslag att alla kostnader som kan kopplas till laddboxar skall bäras av de 79 radgarage-medlemmarna, och således blir detta projekt kostnadsneutralt för icke garage-medlemmar.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen