Nu är vi inne i januari 2023 och här kommer årets första informationsblad till er
medlemmar i samfälligheten.
Budgetplanering
Styrelsen arbetar nu med att ta fram ett förslag till budget 2023 till vår årsstämma
den 12 april. Som bekant har ju prisutvecklingen stigit kraftigt under 2022 och
inflationen låg på ca 10 procent i december. Detta kommer att påverka
kvartalsavgifterna för alla medlemmar under 2023. Vi får nu högre kostnader på
avtal för skötsel av grönytor, vatten, el och en del andra inköp som försäkringar
mm. Styrelsen försöker minska på utgifterna så långt det går bl.a. genom att
försöka minska på avsättningar till underhållsfonden men vi kan inte reducera
avsättningarna helt, eftersom vi senare då måste höja än mer senare för att klara
vårt underhållsbehov.
Elavtal
Hittills har vi haft ett fast el-avtal med Göteborg Energi på ca 40 öre per
kilowattimme. Detta avtal löper nu ut i februari och vi kommer då att få teckna
ett nytt rörligt avtal till betydligt högre pris, kanske 2-3 kr per kWh imedelvärde.
Även detta påverkar givetvis kvartalsavgifterna.
Moms
En annan negativ förändring är att skattemyndigheterna under 2022 beslutat att
alla samfälligheter skall betala moms (meromsättningsskatt). Förenklat innebär
det att vi skall ta ut 25 procent i moms på kvartalsfakturan till medlemmarna.
Samtidigt får avdrag göras på momsen på alla inköp som samfälligheten
genomför. Styrelsen har utrett konsekvenserna av detta för kvartalsavgifterna och
ännu är detta inte helt klarlagt. En uppskattning är att kvartalsavgifterna kan
komma att öka med ca 5 procent pga. av momsen. Styrelsen återkommer med
mer information av detta i samband med budgetförslaget i vår
verksamhetsberättelse som kommer att informeras om inför årsstämman.
En positiv förändring är dock att vår elförbrukning på gatubelysningen och i
Backatorpet minskat.
Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/
Samfälligheten har succesivt minskat elförbrukningen från 2017 med 70 000
kWh/år till 47 000 kWh/år 2021. Detta har skett genom att det succesivt bytts ut
till LED-lampor. Under 2022 har de återstående 20st. gatlamporna bytts ut till
LED-lampor vilket innebär att elförbrukningen minskar ytterligare med ca 10 000
kWh.
Extra möte information från Lantmäteriet.
I det extra informationsblad styrelsen skickade ut för en vecka sedan, informerade
vi om det informationsmöte som Lantmäteriet skall hålla den 1 mars kl. 15.45 i
Kajutan, Backatorpsskolan. Information kommer då att ges om samfällighetens
begäran att ändra vårt anläggningsbeslut för att kunna möjliggöra laddning av
elbilar för de som har radgarage. Om en ändring av anläggningsbeslutet erhålles
som vi begärt, räknar vi med att kunna begära in anbud under våren för att kunna
installera laddstationer i radgaragen.
Årsstämman 2023
Kommande årsstämma är planerat att bli onsdagen den 12 april 2023. Motioner
ska vara inlämnade senast 1 februari 2023 och kan då läggas i samfällighetens
brevlåda som finns uppsatt vid Backatorpet.
Städdag
Nästa städdag kommer att vara lördagen 6 maj 2023. Mer information kommer
under våren 2023.


Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson
marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när
Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida
https://btorp.se/boka-backatorpet/
Slutligen vill styrelsen önska er alla en god fortsättning på det nya året. Nu ser vi
fram emot ljusare och varmare väder i vår!