Informationsblad nr 12, 22-11-24 

 Nu är vi snart inne i december och nytt år. Styrelsen vill påminna er om att ni kan lämna in motioner i Samfällighetens postlåda vid Backatorpet eller skicka in till epost sekreteraren monica.kelvered@btorp.se senast 1 februari 2023 

Snöröjning 

Snöröjning och halkbekämpning har kommit i gång i området. Styrelsen vill göra er uppmärksamma på att ni boende får hålla rent framför er egen garageuppfart eller ingång. Detta utförs inte av snöröjaren. Av kostnadsskäl ingår inte heller bortforsling av snö i avtalet med ILTRA. Har ni synpunkter på snöröjningen så kan ni skriva till therese.flogard@btorp.se som är kontaktperson med snöröjaren. 

Grannsamverkan 

Det är fortsatt viktigt med grannsamverkan och förebyggande egna åtgärder. Läs gärna mer på www.samverkanmotbrott.se

Laddstationer i radgaragen 

Vi har tidigare informerat om mötet med Lantmäteriet som vi hade i oktober. Då önskade lantmätaren att vi skulle komplettera ritningsunderlaget avseende hur elnätet skall förstärkas. Vi räknar med att få ett sådant kompletterat underlag från Göteborg Energi AB inom några veckor och vi kommer då att skicka in det till Lantmäteriet för fortsatt hantering. 

Det extra möte med oss medlemmar som Lantmäteriet kommer att kalla till bedömer vi kommer att ske efter årsskiftet. Då kommer vi att få ta ställning till om vårt nuvarande anläggningsbeslut skall ändras för att möjliggöra elladdning av bilar i radgaragen. 

Hyreshöjning Backatorpet 

Styrelsen har beslutat att höja hyran för Backatorpet fr.o.m. den 1 januari 2023. 

Hyran blir för barnkalas 250 kr och för vuxenkalas 400 Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/ 

Aktiviteter våren 2023 

Kommande årsstämma är planerat att bli onsdagen den 12 april 2023. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2023 och kan då läggas i samfällighetens brevlåda som finns uppsatt vid Backatorpet. 

Nästa städdag kommer att vara lördagen 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/ 

Fortsätt läsa Informationsblad nr 12, 22-11-24 

 Informationsblad nr 11, 22-10-29 

 Städdagen 

Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack till er som trotsade vädret och kom till samfällighetens städdag. Det blev en hel del utfört av det som planerats. Vi kunde pga regn inte olja in utemöbler mm så det får anstå till vårstädningen. 

Backatorpsrådet 

Backatorpsrådet har haft möte. En av ledamöterna i styrelsen deltog och informerade därifrån. Representant från Polisen berättade att det är låg tom minskad brottslighet i Backatorp. Det är allmänt minskad brottslighet Hisings-Backa men ökad narkotikahantering. Det berättades att det blir en allmänt utökad kameraövervakning vid Selma Lagerlöfs torg. Torget kommer att förses med ca 30 st. övervakningskameror. Det är dock fortsatt viktigt med grannsamverkan och förebyggande egna åtgärder. Läs gärna mer på www.samverkanmotbrott.se 

Laddstationer i radgaragen 

Vi har nu haft ett första möte med Lantmäteriet om vår ansökan om att få ändra vårt anläggningsbeslut, så att vi kan installera laddstationer i radgaragen. Det var i mars på föreningens extrastämma som det beslutades att vi skulle ansöka om ändringen av vårt anläggningsbeslut men p.g.a. hög arbetsbelastning vid Lantmäteriet så kunde de inte börja med vår ansökan förrän nu. Mötet med Lantmäteriet var dock positivt, men vi behöver komplettera vårt underlag något vilket kommer att göras så fort som möjligt. 

Nästa steg är, att Lantmäteriet kommer att kalla oss medlemmar till ett möte. De har ännu inte bestämt, om det är alla medlemmar eller bara medlemmarna med radgarage, som skall kallas. Detta beror på hur Lantmäteriet kommer att bedöma vår ansökan. Sannolikt blir mötet kring årsskiftet. 

Kallelsen kommer att skickas ut skriftligen med delgivningsbevis, dvs alla kallade måste skriftligen svara att de fått kallelsen. Skälet till detta är den lagstiftning som styr vår samfällighet om som kräver att kallelsen sker på detta sätt. Däremot behöver man inte delta på mötet om man inte vill eller så kan man skicka fullmakt i stället. Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/ 

Under möte kommer Lantmäteriet att informera om arbetet med anläggningsbeslutet, informera om dess innebörd, lyssna på våra synpunkter och svara på frågor. 

Efter mötet kommer ett beslut från Lantmäteriet och om det då innebär att vi får en ändring som möjliggör anskaffning av laddstationer, så kommer vi att begära in anbud från olika företag. När vi fått in anbuden kommer styrelsen kalla till en extrastämma där ni medlemmar får ta ställning till anbuden. Om stämman beslutar att anta ett anbud, kommer arbetet att påbörjas så snart som möjligt. 

Som ni alla säkert förstår så är detta en process som kommer att ta tid. En försiktig bedömning är att det tidigast i slutet av nästa år kommer att vara klart. Vi kommer dock att som tidigare hålla er informerade om hur arbetet fortlöper. 

Övrigt 

Ni kanske också har uppmärksammat att flera äldre lampor av gatubelysningen nu är ut bytta till LED-lampor. Samtliga äldre lampor i vår gatubelysning är nu utbytta. Förutom bättre belysning så minskar nu även samfällighetens elförbrukning. 

Styrelsen har också tecknat avtal med företaget ILTRA att utföra snöröjning i området under vintern 2022–2023 

Kommande årsstämma är planerat att bli den 12 april 2023. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2023 och kan då läggas i samfällighetens brevlåda som finns uppsatt vid Backatorpet. 

Nästa städdag kommer att vara 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/ 

Fortsätt läsa Informationsblad nr 11, 22-10-29