Allmänt
Radgaragen är en av två gemensamhetsanläggningar som ingår i Backatorps Samfällighetsförening. Den andra gemensamhetsanläggning är Backatorpet, alla vägar, uppmärkta parkeringsplatser, grönytor och lekplatser samt anordningar för vatten, el och avlopp mm som finns i vårt område.
Radgaragen får användas av de fastighetsägare som har par- eller radhus i vårt område. Detta enligt ett så kallat anläggningsbeslut när området byggdes.
För att bl a säkerställa att garagens tänkta funktionalitet upprätthålls och för att kraven på brandskydd (nationella regler) har skärpts under senare år införs dessa ordningsregler. Det är den enskilde fastighetsägaren som disponerar en plats i ett radgarage som ansvarar för att dessa ordningsregler följs.
Observera att om tex en skada uppstår pga av att den enskilde fastighetsägaren inte följt dessa ordningsregler kan denne bli skadeståndsskyldig. Vår försäkring gäller t ex inte pga brand orsakad av brott mot brandskyddsreglerna.
Samfällighetens parkeringsplatser utomhus är till för de boende och tillfälliga besökare till oss som bor i vårt område.

Parkering i radgaragen
Platserna i radgaragen är avsedda för bilar. Det är ont om parkeringsplatser utomhus i vårt område och därför skall det vara möjligt att parkera en bil på den egna radgarageplatsen. Det är därför inte tillåtet att använda radgarageplatsen som förråd eller på annat sätt så att det så att det inte går att parkera en bil där.

Användande av elektricitet i radgaragen
El-uttagen i radgaragen är endast avsedd för begränsade strömuttag då individuell mätning och debitering i nuläget inte är möjligt. Förändring av elinstallationerna i garagen är inte tillåtet.
Användning av motorvärmare får endast ske under vinterperioden och då med avvändande av timer så att strömförbrukning inte sker dygnet runt.
Det är förbjudet att dra egna elkablar från radgaragen för att använda elen på annan plats. Vi har sett exempel på att elkablar dragits från ett radgarage för att tex värma upp ett fordon. Eluttagen i radgaragen får därför bara användas för elförsörjning inuti radgaragen. Det är en säkerhetsrisk om man gör egna elinstallationer av denna typ. Dessutom ökar elförbrukningen som därmed alla i garageklubben får betala vilket inte är rimligt.

Laddning av bil i radgarage
Laddning av laddhybridbil i radgarage är inte tillåtet utan styrelsens godkännande. Detta beror på att elnätet i radgaragen har begränsad kapacitet och styrelsen kan inte garantera att laddning är möjlig. För närvarande kan normalt högst en laddhybridbil per garagelänga laddas.
Medlem som ändå önskar ladda bil i radgaraget skall först kontakta styrelsen för att få prövat om laddning är möjligt i det aktuella radgaraget. Om styrelsen godkänner en ansökan om laddning skall utrustning anskaffas enligt styrelsens anvisningar och installeras av behörig elinstallatör. Medlem skall själv betala kostnaden för installationen och den laddare som skall användas. Medlem skall också betala för elförbrukningen enligt en schablon, f.n. 220 kWh/månad, då det saknas individuella mätare i radgaragen.
Om det ändå uppstår elavbrott trots att installationen gjorts på ett korrekt sätt och detta beror på att el-kapaciteten visat sig vara otillräcklig kan styrelsen återkalla beslutet om att tillåta laddning. Observera också att laddning av en ren elbil, dvs en som enbart drivs av el, inte är möjlig av effektskäl.
Styrelsen arbetar för att uppgradera elnätet i radgaragen och för att därigenom möjliggöra laddning av bilar.

Förändring av garagen
Ombyggnad av garageplats får ej ske då sådan kan påverka radgaragets konstruktion på ett negativt sätt. Enstaka hyllor, bänkar, krokar etc. är tillåtna så länge inte garageplatsens konstruktion och avsedda funktion påverkas.

Upplåtande av plats i radgarage
Fastighetsägare som disponerar radgarageplats får endast upplåta denna till annan boende på en fastighet inom Backatorps Samfällighet. Skälet är den tidigare beskrivna parkeringssituationen. Observera att det är fastighetsägaren som radgarageplatsen är avsedd för enligt anläggningsbeslutet som är ansvarig om tex skada uppstår på radgarageplatsen. Styrelsen skall informeras om en radgarageplats upplåts till annan boende.

Parkeringsplatser
Antalet parkeringsplatser som ägs av samfälligheten är begränsat. Alla fastighetsägare uppmanas därför att i första hand parkera i garaget eller på egen parkeringsplats på tomten.
Samfällighetens parkeringsplatser är i främst avsedda för de som saknar egen parkeringsplats på tomten och för våra besökare.
Parkering får endast ske på uppmärkta parkeringsplatser.
Parkeringsplatserna på samfällighetens område är endast avsedda för bilar.
Det är inte tillåtet att parkera/ställa upp husbilar, husvagnar, båttrailers eller lastbilar över 3,5 ton på samfällighetens parkeringsplatser.
Undantag görs för husbilar/husvagnar som får parkera i högst 2 dygn. Detta för att tex möjliggöra lastning, städning eller ge möjlighet till parkering för våra tillfälliga besökare.
Det förekommer att fordon står på samma parkeringsplats i många veckor eller tom månader. Detta begränsar parkeringsmöjligheterna för andra och sådan långtidsparkering är därför inte tillåten
Om reglerna ej efterlevs så har Samfälligheten rätt att utfärda kontrollavgift på minst 600 kr enligt ”1 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Brandskyddsregler
Gasol får ej förvaras i radgaragen. Utöver drivmedel i fordon får endast reservdunk om högst 5 liter förvaras per garageplats. Inga andra brandfarliga eller explosiva ämnen får förvaras i radgaragen.
Det är den enskilde fastighetsägaren som ansvarar för brandskyddet på den egna radgarageplatsen enligt dessa regler.
Observera vikten av att följa brandskyddsreglerna för att försäkringarna skall gälla.

Göteborg 2022-02-16
Styrelsen för Backatorps Samfällighetsförening