Informationsblad nr 12, 22-11-24 

 Nu är vi snart inne i december och nytt år. Styrelsen vill påminna er om att ni kan lämna in motioner i Samfällighetens postlåda vid Backatorpet eller skicka in till epost sekreteraren monica.kelvered@btorp.se senast 1 februari 2023 

Snöröjning 

Snöröjning och halkbekämpning har kommit i gång i området. Styrelsen vill göra er uppmärksamma på att ni boende får hålla rent framför er egen garageuppfart eller ingång. Detta utförs inte av snöröjaren. Av kostnadsskäl ingår inte heller bortforsling av snö i avtalet med ILTRA. Har ni synpunkter på snöröjningen så kan ni skriva till therese.flogard@btorp.se som är kontaktperson med snöröjaren. 

Grannsamverkan 

Det är fortsatt viktigt med grannsamverkan och förebyggande egna åtgärder. Läs gärna mer på www.samverkanmotbrott.se

Laddstationer i radgaragen 

Vi har tidigare informerat om mötet med Lantmäteriet som vi hade i oktober. Då önskade lantmätaren att vi skulle komplettera ritningsunderlaget avseende hur elnätet skall förstärkas. Vi räknar med att få ett sådant kompletterat underlag från Göteborg Energi AB inom några veckor och vi kommer då att skicka in det till Lantmäteriet för fortsatt hantering. 

Det extra möte med oss medlemmar som Lantmäteriet kommer att kalla till bedömer vi kommer att ske efter årsskiftet. Då kommer vi att få ta ställning till om vårt nuvarande anläggningsbeslut skall ändras för att möjliggöra elladdning av bilar i radgaragen. 

Hyreshöjning Backatorpet 

Styrelsen har beslutat att höja hyran för Backatorpet fr.o.m. den 1 januari 2023. 

Hyran blir för barnkalas 250 kr och för vuxenkalas 400 Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/ 

Aktiviteter våren 2023 

Kommande årsstämma är planerat att bli onsdagen den 12 april 2023. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2023 och kan då läggas i samfällighetens brevlåda som finns uppsatt vid Backatorpet. 

Nästa städdag kommer att vara lördagen 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/ 

Fortsätt läsa Informationsblad nr 12, 22-11-24 

 Informationsblad nr 11, 22-10-29 

 Städdagen 

Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack till er som trotsade vädret och kom till samfällighetens städdag. Det blev en hel del utfört av det som planerats. Vi kunde pga regn inte olja in utemöbler mm så det får anstå till vårstädningen. 

Backatorpsrådet 

Backatorpsrådet har haft möte. En av ledamöterna i styrelsen deltog och informerade därifrån. Representant från Polisen berättade att det är låg tom minskad brottslighet i Backatorp. Det är allmänt minskad brottslighet Hisings-Backa men ökad narkotikahantering. Det berättades att det blir en allmänt utökad kameraövervakning vid Selma Lagerlöfs torg. Torget kommer att förses med ca 30 st. övervakningskameror. Det är dock fortsatt viktigt med grannsamverkan och förebyggande egna åtgärder. Läs gärna mer på www.samverkanmotbrott.se 

Laddstationer i radgaragen 

Vi har nu haft ett första möte med Lantmäteriet om vår ansökan om att få ändra vårt anläggningsbeslut, så att vi kan installera laddstationer i radgaragen. Det var i mars på föreningens extrastämma som det beslutades att vi skulle ansöka om ändringen av vårt anläggningsbeslut men p.g.a. hög arbetsbelastning vid Lantmäteriet så kunde de inte börja med vår ansökan förrän nu. Mötet med Lantmäteriet var dock positivt, men vi behöver komplettera vårt underlag något vilket kommer att göras så fort som möjligt. 

Nästa steg är, att Lantmäteriet kommer att kalla oss medlemmar till ett möte. De har ännu inte bestämt, om det är alla medlemmar eller bara medlemmarna med radgarage, som skall kallas. Detta beror på hur Lantmäteriet kommer att bedöma vår ansökan. Sannolikt blir mötet kring årsskiftet. 

Kallelsen kommer att skickas ut skriftligen med delgivningsbevis, dvs alla kallade måste skriftligen svara att de fått kallelsen. Skälet till detta är den lagstiftning som styr vår samfällighet om som kräver att kallelsen sker på detta sätt. Däremot behöver man inte delta på mötet om man inte vill eller så kan man skicka fullmakt i stället. Samfällighetens hemsida når du på https://btorp.se/ 

Under möte kommer Lantmäteriet att informera om arbetet med anläggningsbeslutet, informera om dess innebörd, lyssna på våra synpunkter och svara på frågor. 

Efter mötet kommer ett beslut från Lantmäteriet och om det då innebär att vi får en ändring som möjliggör anskaffning av laddstationer, så kommer vi att begära in anbud från olika företag. När vi fått in anbuden kommer styrelsen kalla till en extrastämma där ni medlemmar får ta ställning till anbuden. Om stämman beslutar att anta ett anbud, kommer arbetet att påbörjas så snart som möjligt. 

Som ni alla säkert förstår så är detta en process som kommer att ta tid. En försiktig bedömning är att det tidigast i slutet av nästa år kommer att vara klart. Vi kommer dock att som tidigare hålla er informerade om hur arbetet fortlöper. 

Övrigt 

Ni kanske också har uppmärksammat att flera äldre lampor av gatubelysningen nu är ut bytta till LED-lampor. Samtliga äldre lampor i vår gatubelysning är nu utbytta. Förutom bättre belysning så minskar nu även samfällighetens elförbrukning. 

Styrelsen har också tecknat avtal med företaget ILTRA att utföra snöröjning i området under vintern 2022–2023 

Kommande årsstämma är planerat att bli den 12 april 2023. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2023 och kan då läggas i samfällighetens brevlåda som finns uppsatt vid Backatorpet. 

Nästa städdag kommer att vara 6 maj 2023. Mer information kommer under våren 2023. 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/ 

Fortsätt läsa Informationsblad nr 11, 22-10-29 

Informationsblad nr 10, 22-09-28

Styrelsen inbjuder gamla som nya medlemmar sedvanligt till en gemensam städdag i samfälligheten. Vi ses på städdagen den 8 oktober 2022 och träffas kl. 10.00 vid samfällighetens gemensamhetsanläggning Backatorpet. Efter utfört arbete kommer det att finnas kaffe med tilltugg vid Backatorpet kl. 12.00. Fr.o.m. den 1 oktober kan ni lägga sly i någon av de fyra slyhögar som vi kommer att ha i området. Dessa placeras där vi brukar samla sly och grenar. Det är absolut förbjudet att slänga rötter eller annat i dessa slyhögar. Högarna bortforslas.

Inför vintern bör ni som har radgarage passa på att rengöra garageportar och hängrännor. Vi har tidigare sagt att var och en skall underhålla sina betonggolv i radgaragen. Ta loss lös betong, tvätta och fyll igen med betongspackel. Samordnarna för varje garageklubb kan ge information om vilken typ av spackel som kan köpas. Kostnaden tas från garageklubbarnas budget. Om inte detta görs och armeringen i golven börjar rosta måsta vi låta ett företag bila bort betong mm och lägga nytt betonggolv. Kostnaden för detta kommer att bli mycket hög

 

 En del skräp kommer att slängas på återvinningsstationen. Bla finns det äldre cyklar i något förråd. Vi ber er att märka upp de cyklar ni är ägare till och de som inte verkar ha någon ägare körs till återvinningsstationen.


Nu när det är höstmörker ute så är det bra om ni kan hjälpa till att klippa/ansa era häckar. Det finns ju möjlighet att slänga grenar i slyhögarna Vi har kontrakterat en snöröjare och denne kan få svårt att utföra sitt jobb med halkbekämpning och snöröjning om grenverk sticker ut i vägbanan. Likaså om häcken är för hög att sikten blir mindre för fordon. Vi uppmanar er alla också att ha grannsamverkan för att förhindra inbrott i våra hus.


Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/

Fortsätt läsaInformationsblad nr 10, 22-09-28

Informationsblad nr 9, 22-08-28

Det är fortfarande fina höstdagar med sol och värme men hösten närmar sig. 

Styrelsen har återupptagit sitt arbete och vill ge er aktuell information i detta informationsblad.

Information om städdag 

Styrelsen planerar som sedvanlig en gemensam städdag med de boende i samfälligheten. Vi ses på städdagen den 8 oktober 2022 och träffas kl. 10.00 vid samfällighetens gemensamhetsanläggning Backatorpet. Fr.o.m. den 1 oktober kan ni lägga sly i någon av de fyra slyhögar som vi kommer att ha i området. Dessa placeras där vi brukar samla sly och grenar. Det är absolut förbjudet att slänga rötter eller annat i dessa slyhögar.

Byte LED-lampor. 

Under hösten så planeras ett byte av samfällighetens ytterlampor till LED-lampor. Det är de resterande lamporna som inte tidigare bytts ut.

 Laddning av bilar i radgarage 

Vid föreningens extrastämma i våras beslöts att vi skulle ansöka till Lantmäteriet om att få ändra vårt anläggningsbeslut för radgaragen. Med en sådan ändring ville vi få möjlighet att uppgradera elnätet i radgaragen och att installera laddstationer för de som vill kunna ladda en eldriven bil. 

 

Ansökan lämnades in i början av april och vi visste att detta skulle ta tid. När vi nu för någon vecka sedan kontaktade Lantmäteriet så fick vi besked om att man ännu inte börjat med vårt ärende pga. stor arbetsbelastning. Vi vet inte heller när man kommer att börja eller hur lång tid det kommer att ta till ett beslut. Men det finns kanske en annan lösning. I juni i år så biföll Mark- och Miljööverdomstolen en samfällighetsförenings begäran om att få uppgradera sitt elnät och installera laddstationer i sina radgarage utan att behöva ändra anläggningsbeslutet. Domstolen ansåg, enkelt uttryckt, att detta låg i linje med den tekniska utvecklingen i samhället och samfällighetens begäran bifölls. En medlem i samfälligheten överklagade dock domen till Högsta domstolen där ärendet nu ligger. Högsta domstolen förväntas besluta om domen skall prövas eller ej inom några månader. Om man inte prövar domen så gäller Mark- och Miljööverdomstolens beslut och kan inte överklagas mer. Den samfälligheten får därmed rätt att uppgradera sitt elnät och installera laddstationer i radgaragen. 

 

Vi följer därför noga Högsta domstolens beslut och kommer att kontrollera med jurister vad det innebär för oss. Vår nuvarande uppfattning om domen ligger fast är att vi kan ta tillbaka vår ansökan till Lantmäteriet om ändring av anläggningsbeslutet. Därmed kan vi ganska snabbt begära in anbud från olika företag på uppgradering av elnätet och anskaffning av laddstationer. Vi har tagit fram en sådan anbudsförfrågan sedan tidigare och den kan därför skickas ut ganska fort. Givetvis kommer vi att ha en extrastämma om de inkomna anbuden för beslut om hur vi går vidare med anskaffningen. Vi beklagar att detta tar sådan tid men så fort vi får nytt besked så kommer vi att informera er. 

 

Trafik i vårt område 

Vi har tidigare påpekat vikten av att köra fordon försiktigt i området. Nu finns också barn/ungdomar som har elsparkcyklar som kör runt i området. Vi har sett att det kan gå fort med dessa elsparkcyklar och också att de som kör dem sällan använder hjälm Styrelsen vill uppmana föräldrar att tala med sina barn om att vara försiktiga och att de använder hjälm.

Styrelsen vill också uppmärksamma till grannsamverkan då det nu blir kortare dagar och mera mörkt i området.

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/ 

Styrelsen önskar er medlemmar en fin höst.

Fortsätt läsaInformationsblad nr 9, 22-08-28

Informationsblad nr 8, 220616

Nu nalkas sommar och ledigheter. Vi i styrelsen vi därför uppmana till
grannsamverkan för att motverka inbrott i våra hus.

Vi väntar fortfarande på besked från Lantmäteriet på vår ansökan om förändrat
anläggningsbeslut för att kunna installera laddboxar för laddning av bilar i
radgaragen. Vi räknar med ett besked i slutet av året.

Det görs fint i området av företaget Mark i Väst som bl.a. klipper häckar. Se
gärna över din häck också att den är väl ansad och har lagom höjs så att häcken
inte skymmer för cyklister eller fordon.

Pappersavin gällande samfällighetsavgiften är utdelade i era postlådor. Övriga
som har e-faktura eller autogiro så kommer den snart att finnas för er att tillgå
via er bank. För mer information om vad som ingår i samfällighetsavgiften
hänvisas till samfällighetens hemsida eller i verksamhetsberättelsen som delades
ut till alla tidigare i vår.

En del bilister fortsätter att ha hög hastighet inne i vårt område. Styrelsen
uppmanar var och en som ser detta att om möjligt påtala hastigheten för
fortköraren.

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson
marie.heimersson@btorp.se. I agendan på samfällighetens hemsida kan du se
när Backatorpet är uthyrt. Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens
hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/

Styrelsen önskar er medlemmar en trevlig sommar!

Fortsätt läsaInformationsblad nr 8, 220616