Höstmörkret fortsätter och snart är det advent. Nedan finner ni en del information från oss i styrelse som kan vara viktigt att ni tar del av.

Långtidsparkering på samfällighetens parkeringsplatser
Ett antal fordon använder samfällighetens parkeringsplatser som uppställningsplats. Dessa fordon används inte under långa tider, många veckor eller tom månader. Det är ett begränsat antal parkeringsplatser i vårt område. Parkeringsplatserna är avsedda för oss och våra gäster för dagligt samt regelbundet bruk. Styrelsen uppmanar därför de som utnyttjar våra parkeringsplatser för långtidsparkering att flytta sina fordon från våra parkeringsplatser.

Elladdning av bilar i radgaragen – Extrastämma 25 januari 2022

Denna information berör samtliga 121 medlemmar i samfälligheten. Vi har nu fått in underlag för att fortsätta arbetet med att möjliggöra elladdning i våra radgarage. Lantmäteriet har gett besked att man numera betraktar elladdning i radgarage som en investering ”av stadigvarande betydelse” och att Lantmäteriet kan besluta om den även om en fastighetsägare inte betraktar det som nödvändigt. För detta krävs dock att vår samfällighet ansöker till Lantmäteriet om en omprövning av vårt nuvarande anläggningsbeslut (se info på btorp.se). Styrelsen har därför beslutat att kalla samtliga 121 fastighetsägare till en extrastämma den 25 januari 2022 kl 19.00 i Kajutan (Backatorpsskolan).

Även de fastighetsägare som har fristående hus och därmed inte heller har plats i radgarage kallas till extrastämman. Anledningen är att samtliga fastighetsägare berörs då samfällighetens gemensamma elnät behöver uppgraderas. Därför måste alla fastighetsägare ges tillfälle att delta på stämman. Styrelsen vill dock betona att vid en uppgradering av elnätet och installation av laddstationer skall inte de fastighetsägare med fristående hus drabbas av några ökade kostnader.

Vi kommer att skicka ut en kallelse till stämman i alla brevlådor under december där vi också ger ytterligare information om stämman mm.

Styrelsen har nu anlitat en utomstående upphandlingsexpert som skall hjälpa oss att ta fram ett förfrågningsunderlag till olika företag som uppgraderar elnät och installerar laddstationer. Vi räknar med att skicka ut vår förfrågan i december till olika företag och förväntar oss flera anbud från företagen efter årsskiftet. Ett beslut om val av anbud räknar vi med behöver tas på en ny stämma senare under 2022.

Styrelsen har också beslutat om att ansöka till Naturvårdsverket om bidrag för installation av laddstationer. I nuläget betalar man upp till 15 000 kr per laddstation. Dock betalar man bara per laddstation som installeras så det är en fördel ju fler laddstationer som installeras och kostnaden för en laddstation ligger också kring 15 000 kr beroende på sort.

Vi vet ännu inte vad kostnaden för uppgradering av elnät och installation av laddstationer kommer att kosta. Priserna man kan se på nätet hos olika leverantörer verkar dock överkomliga. Vi återkommer om kostnaderna när vi fått in anbuden.

Som tidigare meddelats så räknar vi med att finansiera kostnaderna för installation av laddstationer och elnät med banklån på samma sätt som vi gjorde vid bytet med radgaragetaken. Därmed räknar vi med en fortsatt måttlig månadskostnad för den enskilde. Dock kan vi inte ange någon exakt summa nu, innan vi fått in anbuden.

Styrelsen har fått en förfrågan från fastighetsägare med fristående hus om de kan få hjälp med installation mm av egna laddstationer till sina hus när vi nu gör en upphandling. Vi kommer därför att skriva in detta i vår förfrågan som vi gör till företagen. Observera dock att kostnaderna för en installation av laddstation i ett fristående hus får den enskilde fastighetsägaren dock själv betala. Man får också själv skriva till Naturvårdsveket och ansöka om bidrag.

Slutligenvill vi påminna om fördelarna med att installera laddstationer i i våra radgarage. Miljöskälen är uppenbara, men även den samhällsutveckling av övergång till laddbara fordon, som nu sker i alltmer ökad takt bl a genom olika politiska beslut. Värdet på våra fastigheter blir sannolikt även positivt både för den enskide men även för alla fastigheter i vårt område.
Planera gärna in i era agendor också samfällighetens årsstämma som kommer äga rum den 20 april 2022 kl. 19. Plats Kajutan.

Motioner kan lämnas in till styrelsen fram till den 1 februari 2022. Ni kan lägga ett brev i samfällighetens brevlåda eller skicka ett mail till vår ordförande Johan Perninger.

Vill du hyra Backatorpet kan Josefin Hellsborn josefine.hellsborn@btorp.se kontaktas.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet