Information om snöröjning

Nu är snöröjningen igång i vårt område. Det har kommit flera frågor om detta och vi vill informera att styrelsen har anlitat företaget Iltra för snöröjningen.

I regel kommer deras snöröjning igång omkring 9-10 på förmiddagen.

Först röjer man de större vägarna och senare de resterande mindre små vägarna och då krävs att de byter till en mindre maskin för att inte skada gräs/buskar etc vid sidan av de mindre vägarna.

Slutligen handskottar de trapporna som finns i vårt område.

Allt detta kan ta lite tid men vi hoppas på förståelse för detta för att vi skall få rimliga kostnader för snöröjningen.

Har ni synpunkter på snöröjningen så hör av er till vår kontaktperson i styrelsen Therese Flogård

Hälsningar Bengt

Fortsätt läsaInformation om snöröjning

Informationsblad nr 10 , 2 1 1118


Höstmörkret fortsätter och snart är det advent. Nedan finner ni en del information från oss i styrelse som kan vara viktigt att ni tar del av.

Långtidsparkering på samfällighetens parkeringsplatser
Ett antal fordon använder samfällighetens parkeringsplatser som uppställningsplats. Dessa fordon används inte under långa tider, många veckor eller tom månader. Det är ett begränsat antal parkeringsplatser i vårt område. Parkeringsplatserna är avsedda för oss och våra gäster för dagligt samt regelbundet bruk. Styrelsen uppmanar därför de som utnyttjar våra parkeringsplatser för långtidsparkering att flytta sina fordon från våra parkeringsplatser.

Elladdning av bilar i radgaragen – Extrastämma 25 januari 2022

Denna information berör samtliga 121 medlemmar i samfälligheten. Vi har nu fått in underlag för att fortsätta arbetet med att möjliggöra elladdning i våra radgarage. Lantmäteriet har gett besked att man numera betraktar elladdning i radgarage som en investering ”av stadigvarande betydelse” och att Lantmäteriet kan besluta om den även om en fastighetsägare inte betraktar det som nödvändigt. För detta krävs dock att vår samfällighet ansöker till Lantmäteriet om en omprövning av vårt nuvarande anläggningsbeslut (se info på btorp.se). Styrelsen har därför beslutat att kalla samtliga 121 fastighetsägare till en extrastämma den 25 januari 2022 kl 19.00 i Kajutan (Backatorpsskolan).

Även de fastighetsägare som har fristående hus och därmed inte heller har plats i radgarage kallas till extrastämman. Anledningen är att samtliga fastighetsägare berörs då samfällighetens gemensamma elnät behöver uppgraderas. Därför måste alla fastighetsägare ges tillfälle att delta på stämman. Styrelsen vill dock betona att vid en uppgradering av elnätet och installation av laddstationer skall inte de fastighetsägare med fristående hus drabbas av några ökade kostnader.

Vi kommer att skicka ut en kallelse till stämman i alla brevlådor under december där vi också ger ytterligare information om stämman mm.

Styrelsen har nu anlitat en utomstående upphandlingsexpert som skall hjälpa oss att ta fram ett förfrågningsunderlag till olika företag som uppgraderar elnät och installerar laddstationer. Vi räknar med att skicka ut vår förfrågan i december till olika företag och förväntar oss flera anbud från företagen efter årsskiftet. Ett beslut om val av anbud räknar vi med behöver tas på en ny stämma senare under 2022.

Styrelsen har också beslutat om att ansöka till Naturvårdsverket om bidrag för installation av laddstationer. I nuläget betalar man upp till 15 000 kr per laddstation. Dock betalar man bara per laddstation som installeras så det är en fördel ju fler laddstationer som installeras och kostnaden för en laddstation ligger också kring 15 000 kr beroende på sort.

Vi vet ännu inte vad kostnaden för uppgradering av elnät och installation av laddstationer kommer att kosta. Priserna man kan se på nätet hos olika leverantörer verkar dock överkomliga. Vi återkommer om kostnaderna när vi fått in anbuden.

Som tidigare meddelats så räknar vi med att finansiera kostnaderna för installation av laddstationer och elnät med banklån på samma sätt som vi gjorde vid bytet med radgaragetaken. Därmed räknar vi med en fortsatt måttlig månadskostnad för den enskilde. Dock kan vi inte ange någon exakt summa nu, innan vi fått in anbuden.

Styrelsen har fått en förfrågan från fastighetsägare med fristående hus om de kan få hjälp med installation mm av egna laddstationer till sina hus när vi nu gör en upphandling. Vi kommer därför att skriva in detta i vår förfrågan som vi gör till företagen. Observera dock att kostnaderna för en installation av laddstation i ett fristående hus får den enskilde fastighetsägaren dock själv betala. Man får också själv skriva till Naturvårdsveket och ansöka om bidrag.

Slutligenvill vi påminna om fördelarna med att installera laddstationer i i våra radgarage. Miljöskälen är uppenbara, men även den samhällsutveckling av övergång till laddbara fordon, som nu sker i alltmer ökad takt bl a genom olika politiska beslut. Värdet på våra fastigheter blir sannolikt även positivt både för den enskide men även för alla fastigheter i vårt område.
Planera gärna in i era agendor också samfällighetens årsstämma som kommer äga rum den 20 april 2022 kl. 19. Plats Kajutan.

Motioner kan lämnas in till styrelsen fram till den 1 februari 2022. Ni kan lägga ett brev i samfällighetens brevlåda eller skicka ett mail till vår ordförande Johan Perninger.

Vill du hyra Backatorpet kan Josefin Hellsborn josefine.hellsborn@btorp.se kontaktas.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Fortsätt läsaInformationsblad nr 10 , 2 1 1118

Skadade takpannor

Hej

En stor sten har slängts upp på ett radgaragetak som skadat flera takpannor

Vi vet inte hur stenen kommit dit men det är en tung sten så förmodligen har någon kastat upp den på taket.
Som tur är uppmärksammades det av grannar till radgaraget så att taket kan fixas innan underliggande tak fått in fukt.
Nu kommer garageordföranden i det radgaraget det gäller att fixa till takpannorna.

Vi vet inte hur stenen kommit dit upp! Vi i styrelsen ville bara berätta om incidenten.

/Styrelsen

Fortsätt läsaSkadade takpannor

Informationsblad nr 9, 211020


Tack för ert engagemang på städdagen! Många kom och mycket blev gjort. Kaffet, korven och bullarna gick åt.

Installation av laddstationer i radgaragen

Vi har tidigare informerat om arbetet med att ta fram ett förslag på att installera laddare för elfordon i radgaragen (se tidigare info på btorp.se). Vi väntar fortfarande på ett underlag från vårt elnätsleverantör som vi behöver för att kunna gå ut med en anbudsförfrågan till olika leverantörer av laddstationsteknik. Skälet till dröjsmålet är att det är så många som vill uppgradera elnät och installera laddstationer så elnätsbolaget inte hinner med. Senaste informationen är att vi skall få vårt underlag i november och först då kan vi gå ut med en förfrågan till olika leverantörer för att få in anbud med förslag på kostnader, tekniska lösningar mm.

Vi väntar också på den statliga utredningen om förenklade regler för bl a samfälligheter att installera laddstationer. Denna utredning skall också vara klar i november men redan nu så har Lantmäteriet sagt att de numera betraktar möjligheten för samfälligheter att skaffa laddningsmöjligheter för fordon är en investering av ”stadigvarande betydelse”. Därmed blir det betydligt enklare för oss att få ett godkännande från dem.

När vi fått in anbuden från olika leverantörer med kostnader och tekniska lösningar så kommer vi att mer i detalj informera om detta. Vi kommer också att genomföra en extrastämma för att besluta om hur vi går vidare.

Det är svårt att säga hur lång tid detta kommer att ta pga den höga belastningen det nu är på många företag och myndigheter som arbetar med ladd infrastruktur. Vi återkommer också regelbundet med information i denna fråga.

Ovanstående information gäller bara de medlemmar som har plats i ett radgarage. Ni som har fristående hus väljer själva om ni vill installera en laddstation. Viktigt dock att låta en behörig elektriker utföra installationen.

Samfällighetens årsmöte planeras till den 20 april 2022. Motioner till detta skall vara inkomna den 1 februari 2022.

Styrelsen för Backatorps samfällighet

Fortsätt läsaInformationsblad nr 9, 211020