För er som har radgarage har vi tidigare informerat om arbetet för att möjliggöra elladning av fordon i radgaragen. Här kommer en uppdaterad information.

Regeringsuppdraget att utreda möjligheterna att förenkla för elladdning av fordon oavsett boendeform har försenats och kommer att redovisas först den 1 november.

Styrelsen hoppas att den kommande lagändringen gör det betydligt enklare för samfälligheter att genom majoritetsbeslut på en stämma kunna besluta om laddning av elfordon i en gemensamhetsanläggning (radgarage). Tills vidare får vi avvakta utredningens förslag.

Om det inte blir någon ny lag som underlättar för samfälligheter att installera laddpunkter (uppgradering av elnät, installation av laddstation mm) finns det nu andra möjligheter. Lantmäteriet som tolkar anläggningslagen och därmed det sk anläggningsbeslut som gäller för vår samfällighet (går att läsa på vår hemsida) har nu ändrat sin uppfattning om laddinfrastruktur. Lantmäteriet anser numera att tillgången till laddinfrastruktur är av väsentlig betydelse. Därmed kan vi om vi vill ansöka om ändring av vårt anläggningsbeslut även om det finns en viss osäkerhet om ändringen går igenom.

En sådan ändring kommer dock att leda till ökade kostnader för att betala Lantmäteriets arbete och vi kommer också att behöva ha en extra stämma med oss medlemmar för att kunna ansöka om ändring av anläggningsbeslutet. Vi har därför en dialog med lantmäteriet om detta. Lantmäteriets arbete kan dock påverka tidsplanen, oklart hur länge, så vi hoppas på att en kommande lag gör det enklare och billigare för oss.

I juli var vi i kontakt med Göteborgs energi och dess dotterbolag Göteborgs elnäts ab (GENAB) och bad om en offert för kostnaderna för att uppgradera elnätet i radgaragen så att laddning av fordon blir möjlig. Vi har nu fått besked att offertern dröjer till mitten av oktober pga att det nu är så många föreningar och andra som vill ha offertar av GENAB.

Vi måste ha GENAB´s offert som underlag innan vi kan tillfråga andra bolag om offertar. Vi kommer också att ta in en upphandlingskonsult inom elområdet för att hjälpa oss att ta fram ett förfrågningsunderlag för att få in anbud från flera olika företag.

Vi har också varit i kontakt med Naturvårdsverket för att veta villkoren för att få statliga bidrag. Man kan få bidrag på 50%, max 15 000 kr per laddare, för alla kostnader inklusive service, uppgradering av nät, grävning, laddstationer etc. Dvs allt det som måste genomföras för att kunna ladda bilar i radgaragen. Om man inte installerar laddstationerna samtidigt får man inget bidrag alls!

Utifrån de tidigare uppgifter vi har om prisuppgifter för uppgradering av elnätet respektive vad en laddstation kostar som uppfyller de krav vi har kan vi konstatera följande:

-Om vi bara uppgraderar vårt elnät som vi tidigare planerat så får vi inga bidrag alls!
-Om vi förutom uppgradering av elnätet också samtidigt installerar laddstationer på samtliga radgarageplatser så får vi bidraget. Vi bedömer att bidraget i stort täcker kostnaderna för laddstationerna. Enkelt uttryck så blir laddstationerna i princip gratis genom det statliga bidraget!

Styrelsen anser därför att det vore fel att inte låta installera laddstationer på samtliga radgarageplatser samtidigt med uppgraderingen av elnätet då detta knappast blir någon merkostnad. Självklart kommer vi att få säkrare uppgifter om kostnaderna när vi tagit in anbud från olika leverantörer.

För de som i nuläget inte tänker skaffa en laddbar bil så bedömer vi att själva laddstationen i princip blir gratis för er, liksom övriga, genom det staliga bidraget. Möjligheterna att kunna ladda i radgaraget kommer sannolikt påverka värdet av fastigheten. Kanske inte så att det blir en värdestegring men sannolikt inte heller någon värdesänkning om vi har färdiga laddningsmöjligheter i garagen.

De laddare som vi planerar att anskaffa kommer att kunna kommunicera med varandra (lastbalansering) så att strömmen fördelas mellan de olika bilarna som laddas. Strömförbrukningen kommer att mätas individuellt på varje garageplats och debiteras användaren. Mer information om detta kommer senare när vi kommit längre fram i arbetet.

Vi ser också att det är en stor fördel om samfälligheten äger alla laddarna då det ger oss bra möjligheter att teckna serviceavtal, lättare att informera nya ägare och framförallt undvika de tekniska problem som kan uppstå om var och en skall skaffa en egen laddare av olika modeller och prestanda.

Styrelsen fortsätter nu arbetet med att undersöka vilka olika leverantörer som finns för att utföra arbetet. I slutet av oktober börjar vi skriva det förfrågningsunderlag som vi skall skicka ut till de olika leverantörerna för att de skall kunna ge offertar till oss. Detta under förutsättning att vi då fått offerten från GENAB.

Vi bevakar givetvis utredningen om förenklad elbildsladdning i november och bedömer då hur det påverkar oss och tidsplanen. Om allt går bra räknar vi med att kunna värdera de inkommna offertarna kring årskiftet.

Styrelsen planerar också en extra stämma någon månad senare och om då medlemmarna besluter om laddning av bilar i radgaragen så sänds därefter ansökan om bidrag in. Alternativt får vi ansöka till Lantmäteriet först om ändring av anläggningsbelutet.

Eftersom det är så många andra föreningar mm som också vill installera laddstationer och uppgradera elnätet så bedömer vi att det troligen tar minst ett halvår för GENAB att uppgradera nätet och därefter skall det företag som vi valt installera laddboxarna med kringutrustning. Därefter sker besiktning av arbetet.

Det är nog realistiskt att tro att allt kan vara klart tidigast i slutet av 2022. Detta under förutsättning att inga oväntade svårigheter inträffar.

Vi kommer också fortlöpande informera er medlemmar om hur arbetet går och också genomföra en enkät innan vi kallar till extrastämma. Har någon av er frågor så hör gärna av er till styrelsen så skall vi försöka svara på det vi vet.

Styrelsen
Backatorps Samfällighetsförening