Vi har tidigare informerat er om att styrelsen beslutat att återigen se över möjligheterna att kunna ladda bilar i radgaragen. Vårt nuvarande elnät där är underdimensionerat och det finns risk för strömavbrott om mer än en bil per garagehus laddas samtidigt. Vi undersökte därför möjligheten att uppgradera elnätet för tre år sedan, men snårig juridik och osäkra framtidsprognoser för antalet laddbara bilar gjorde att vi beslöt att avvakta tills vidare.

Framtiden
Utvecklingen går nu dock snabbt framåt och redan 2030 pekar prognoserna på att 2,5 miljoner fordon i landet kommer att vara laddbara, antingen s k laddhybridbilar eller bilar som drivs helt och hållet med el. I april 2021 fanns 215 000 laddbara personbilar i Sverige och under årets första månader var andelen laddbara bilar 36 % av alla nyregistreringar. Styrelsen bedömer därför att intresset för laddbara bilar kommer att öka starkt även i vårt område. Redan nu ser vi en tydlig ökning bland de av våra medlemmar som har fristående hus (17 % har nu laddbar bil). Styrelsen menar därför, att om vi inte uppgraderar elnätet i radgaragen så kan detta få en negativ effekt på värdet av våra fastigheter. Intresset för en uppgradering borde därför ligga i de flesta fastighetsägares intresse, vare sig man tänker köpa en laddbar bil eller inte.
Den nuvarande samfällighetslagen har gjort det svårt att få till stånd en ändring som ger oss möjlighet att uppgradera vårt underdimensionerade elnät i radgaragen. I princip har det enligt lagen krävts att nästan alla delägare har varit överens för att ett beslut skall vara giltigt. Styrelsen har nu haft en förnyad dialog med Lantmäteriet, som är den myndighet som tolkar lagen och där bedömer man nu att det är sannolikt att vi får till stånd en ändring av anläggningsbeslutet om en majoritet av andelsägarna är för detta.

Nytt lagförslag
Än viktigare är att regeringen gett Boverket, Lantmäteriet m fl ett uppdrag att se över lagarna så att det underlättar för de som bor bl a i samfälligheter att kunna ladda bilar. Utredningen skall vara klar till den 20 augusti i år. Sannolikt kommer då lagförslaget att medföra att det blir betydligt enklare än nu att kunna besluta om laddning i radgarage för samfälligheter. Denna fråga har också rapporterats om i media under våren, då flera politiker uttalat behovet om enklare regler för laddning av bilar. Ansvarig minister har då hänvisat till denna pågående utredning.

Hur vi går vidare
Styrelsen har vid ett möte i maj med samordnarna för våra sex garageklubbar tillsatt en arbetsgrupp, som skall se över de tekniska förutsättningarna och ta in anbud från olika företag. Vår inriktning är att elnätet i radgaragen skall uppgraderas, så att det minst skall gå att ladda elhybridbilar på samtliga 79 platser. Kostnaden för uppgraderingen bedömer vi att samtliga ägare till radgaragen får betala. Däremot anser vi att den enskilde fastighetsägaren får betala anskaffning och installation av laddboxar, inklusive strömförbrukningen, om och när man vill skaffa en laddbar bil. Det är således bara grundkostnaden som alla 79 delägare får betala, men utrustningen för att ladda den egna bilen får man själv stå för. Innan vi tagit in anbud på uppgraderingen är det svårt att bedöma kostnaden. Vi utredde detta för 3 år sedan och då skulle det kosta ca 14 000 kr per garageplats. Tekniken och prisläget har sannolikt ändrats sedan dess så vi återkommer när vi vet mer.
Styrelsen har också fått förslag från enskilda medlemmar om att installera laddboxar på våra gemensamma parkeringsplatser, vilket styrelsen anser är ett sämre förslag av flera skäl. Dels är samtliga 121 fastighetsägare delägare till våra parkeringsplatser, vilket gör det svårare att få ett majoritetsbeslut . De flesta som äger ett fristående hus med parkering på tomten är troligen mindre intresserade av laddstationer på våra gemensamma parkeringsplatser. Viktigare är, att vi redan idag har ont om parkeringsplatser vilket inte blir bättre om ett antal platser skall reserveras för elladdning. Om dessutom prognoserna om antalet laddbara bilar blir verklighet, så kommer vi inte heller kunna installera tillräckligt många laddstationer på utomhusparkeringarna. Det kommer då inte finnas plats tex för besökare.
Vi hoppas kunna finansiera uppgraderingen av elnätet genom lån, i likhet med hur vi finansierat takbytet på radgaragen. Kostnaden kommer att bero på de anbud vi får, men styrelsen hoppas på att vi kan ligga kvar på ungefär den nivå på kvartalsavgiften vi har nu, men med en förlängd amorteringstid.

Fortsatt information
Vi kommer att succesivt informera er om hur arbetet fortlöper. Vi hoppas få fram ett förslag under hösten, men kommer att invänta den utredning som vi nämnt tidigare som Boverket gör, så att vi bättre vet de juridiska förutsättningarna. Vi kommer också att göra en enkät med er fastighetsägare för att veta om det förslag vi tar fram har ett stöd av er eller inte. Om förslaget har ett stort stöd kommer vi att hålla en stämma för att formellt kunna fatta beslut i frågan.

Till slut vill styrelsen påminna om de regler vi har om laddning av bilar i radgaragen. Detta är inte tillåtet utan styrelsens medgivande att ladda bilar i radgaragen. Det krävs först installation av särskild utrustning och med nuvarande elnät går det bara att ladda en bil per garagehus. Styrelsen rekommenderar heller inte att någon nu skaffar en laddhybridbil för laddning i radgaraget, innan vi har ett stämmobesked. Till exempel kan det bli så att kraven vi kommer att ha på den privata laddboxen kan bli ändrade och att fastighetsägaren då måste skaffa en ny laddbox för att klara kraven.

Göteborg 2021-05-15
Styrelsen Backatorps Samfällighet