Information från årsstämman:
Årsstämman ägde rum planenligt den 21 april. Nya ledamöter till styrelsen blev invalda och
till ny ordförande valdes Johan Perninger och som suppleant valdes Josefin Hellsborn.
Styrelsens förslag på årsstämman avseende resultat 2020, budget 2021, svar på motioner och nya ordningsregler för radgaragen godkändes.

Verksamhetsberättelsen och de nya ordningsreglerna finns nu på Samfällighetens hemsida.
(www.btorp.se)
Styrelsen har haft ett första konstituerande möte. I tabellen nedan kan ni se hur styrelsen
organiserat sig samt vilka ansvarområde respektive ledamot har.

Roll i styrelsen, Namn, Ansvarsområde

Ordförande Johan Perninger Firmatecknare. Kontakt med
medlemmarna, avtal, offerter
myndighetskontakter, representant
Backatorpsrådet

Kassör Therese Flogård Firmatecknare, ekonomi, avtal och
offerter samt grönytor

Bitr. kassör Lennart Larsson Ekonomi, bokföring, samordning
radgaragen,.underhållsplan

Sekreterare Monica Kelvered Administrativa uppgifter,
informationsbladet, el-avläsning
radgarage, Backatorpet och
skyddsrumsansvarig

Ledamot Marie Heimersson Städdag, Projektgrupp
elbilsladdning

Suppleant Bengt Delang Projektgrupp laddning bilar
radgarage, underhållsplanering,
samordning radgarage

Suppleant Josefin Hellsborn Uthyrare Backatorpet

Styrelsen vill påminna om att det är städdag söndagen den 9 maj. Vi ses vid Backatorpet kl. 10.00

Det kommer att finas fyra ställen i området där ni kan lägga era grenar och sly. Passa på att
ansa era häckar och klipp ner grenverk som är hinder mot cykel- och gångbanor. Möjligheten
finns ju nu att lägga riset i någon av slyhögarna. Vi forslar bort slyhögarna en vecka efter städdagen.

Vi har också fått information att Com Hem har blivit Tele 2. Det innebär ingen förändring med våra avtal. Läs gärna igenom den information ni fått eller gå in på Com Hems hemsida. En arbetsgrupp har bildats i Samfälligheten för att utreda en framtida uppgradering av elnät i radgaragen samt hur bilar kan laddas i radgaragen. Andelen laddbara bilar ökar nu snabbt i Sverige och styrelsen anser det viktigt att vi undersöker hur vi kan möta detta behov Både för att tillgodose medlemmarnas behov men även för att göra våra fastigheter attraktiva för nya köpare. I arbetsgruppen ingår representanter från styrelsen samt samordnarna i garageklubbarna m.fl. Planen är att kunna lägga fram ett förslag senast till nästa årsstämma.

Pga. omvärldsläget så är Backatorpet fortfarande stängt för uthyrning. Vi får hoppas att det
blir möjligt att hyra lokalen framåt hösten.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet