Våren nalkas och det blir ljusare på dygnet. De blomsterlökar som planterades i området
hösten 2020, verkar ha övervintrat och man kan se hur små gröna blad kommer upp här och
var i området.

Samfällighetens årsmöte planeras att äga rum: Onsdagen den 21 april 2021, i Kajutan/Backatorpsskolan. Verksamhetsberättelsen kommer att delas ut i medlemmarnas postlådor i god tid innan årsstämman. Motioner ska vara inlämnade senast 1 februari 2021 kl. 24.00. Lämna in i samfällighetens brevlåda eller till ordföranden Staffan Sjöberg. (staffan.sjoberg@btorp.se)

Vattenavläsning genomfördes vid årsskiftet. I samfällighetens avgift ingår 122 kubikmeter och den förbrukning som är över får man betalas extra men den som är under får man motsvarande reducerad kostnad. Debitering av avgift sker på fakturan i kvartal 2.

Styrelsen påminner er om att det är förbjudet att göra egna elinstallationer i radgaragen. Det
har förekommit att man dragit ut elkablar från ett radgarage för att tex värma ett fordon
utanför radgaraget. Detta är inte tillåtet! Dels är det inte tillåtet av säkerhetsskäl men också då det ökar förbrukningen av el i radgaraget. Då vi inte har individuell mätning av
elförbrukningen i radgaragen innebär dessa otillåtna installationer att alla får betala den ökade elförbrukningen. Dessutom har elnätet i radgaragen begränsad kapacitet och risken för
elavbrott ökar. Så kan vi inte ha det! Ordningsreglerna för radgaragen finns på vår hemsida
www.btorp.se/dokumentarkiv/stadgar& ordningsregler.
Styrelsen kommer att förtydliga dessa regler så att det tydligare framgår att tex kabeldragning
ut från radgaragen inte får ske.

När det gäller hantering av sopkärl så får dessa inte ställas upp på annan plats än på tomten
vid det egna huset. Orsak är att odörer kan komma från sopkärlet men också ur en
säkerhetsaspekt då det vid blåst tex kan blåsa iväg och hindra framkomlighet mm
Vi vill också berätta att det förekommer att barn klättrar upp ock leker på radgaragens tak. Vi
uppmanar därför er som har barn, att ta ett samtal om farorna/riskerna om de skulle falla av
taket.

Styrelsen vill också informera om att Backatorpet är fortsatt stängt för uthyrning pga.
Coronaläget.