STÄDDAG 26/9 kl 10-12
Vi vill påminna om att lördagen den 26/9-20 så är det samfällighetens gemen-samma städdag. Vi samlas vid Backatorpet kl. 10. Vi återsamlas ca kl. 12.00 för gemensamt kaffe men som i år kommer att serveras utomhus.

Det kommer att finnas fyra stycken rishögar på de vanliga platserna i området och ni får gärna börja nu att placera ert trädgårdsris där. Observera att ni inte får lägga några rötter eller stenar i rishögarna. Veckan efter städdagen kom-mer högarna att hämtas av de som handhar grönytorna.

Snöröjning: Apropå snöröjning så har styrelsen ingått avtal med företaget Iltra igen. Observera att det inte ingår i samfällighetens avtal att ta bort snö från egen uppfart/entré.
Ytterbelysning: Styrelsen vill också informera om att det kommer att bytas ut ytterbelysning till LED-lampor i området. Det blir 25 st som planeras att bytas.


Parkering i området:
Styrelsen vill uppmana alla att ställa sin bil på avsedd P-plats och inte i vändzo-ner som inte är tillåtna. Parkeringsförbud råder på alla samfällighetens vägar och vändzoner. Utryckningsfordon måste också få möjlighet att komma fram och vända i vändzonerna.
Grannsamverkan: Nu när höst och mörker närmar sig så bör vi alla var upp-märksamma och ha grannsamverkan för att förhindra inbrott. Tänd ytterbelys-ning och lampor inne när ni reser bort så att det är upplyst i och omkring ert hus.

Har du häck runt din tomt?
Styrelsen vill påtala att ni som har häck bör ansa dessa regelbundet. Se över så att de inte växer ut i gatan. När ev. snöplog kommer så måste den kunna köra in-till kantstenen och snöröja. Om häcken är i ett hörn mot körbanan bör den klip-pas ner till 80 cm för att förbättra sikten och därmed minska risken för olyckor,

Vill du hyra Backatorpet? Hör av dig till Annica Rundgren:
backatorpet@btorp.se eller Tel: 0736-46 01 99 så bokar hon in dig.