Våra träd och annan växtlighet har efter många år nu vuxit upp i vårt område. Styrelsen anser att det är positivt med träd och grönskan i vårt område, inte minst för trivseln för oss alla. Det kan dock ibland uppstå olägenheter/risker när t ex ett träd växer sig högt. Vi vet också att det finns olika åsikter bland våra medlemmar om vad som är en olägenhet/risk med växande träd.

Styrelsen har på senare år fått in många önskemål om att träd skall fällas pga av risk, olägenhet etc. Kostnaden för att ta ned ett träd är höga och vi ser nu en risk att samfälligheten får betydligt ökade kostnader om antalet önskemål om fällning av träd ökar. För att medlemmarna skall veta vad som gäller har styrelsen därför tagit fram följande riktlinjer för fällning av träd:

-Träd på samfällighetens mark som styrelsen bedömer utgör en risk eller olägenhet för vår samfällighets anläggningar. Det kan tex handla om att ett träd risker att falla av sig självt, rötter som skadar asfaltering eller stora grenverk som orsakar kraftig mossbildning på radgaragens tak mm. I dessa fall kan styrelsen besluta om att ta ner det aktuella trädet och kostnaden betalas då av vår samfällighet.

-När det gäller träd på samfällighets mark som fastighetsägaren anser är en olägenhet för sin egendom/fastighet kan det finnas olika åsikter hos fastighetsägaren, grannar och styrelsen om det är rätt eller fel att fälla trädet. Att avgöra vad som är rätt att göra är därför sällan enkelt. Fastighetsägaren skall därför ansöka skriftligt till styrelsen om att få fälla ett sådant träd. Motiv för fällning skall anges och om grannar är berörda skall dessa ge sitt medgivande i ansökan. Om styrelsen beslutar att godkänna ansökan skall fastighetsägaren själv beställa fällningen av behörig trädfällare, detta är viktigt ur försäkringssynpunkt. Vidare skall fastighetsägaren också bekosta borttagning av trädet och eventuella markskador som är en följd av arbetet.

-Endast i de fall som styrelsen bedömer att det finns en uppenbar risk för skada på fastighetsägarens egendom kan styrelsen bekosta nedtagning av träd. Normalt låter då styrelsen en extern expert bedöma risken innan beslut om fällning tas.

Med ovanstående riktlinjer vill styrelsen begränsa fällning av träd till ett minimum och samtidigt begränsa kostnaderna för samfälligheten.

Dessa riktlinjer gäller bara träd som står på samfällighetens mark. Träd på den enskildes medlemmens tomt avgörs och bekostas av medlemmen. Fällning av träd som står på kommunens mark avgörs av Göteborgs kommun.

MVH
Styrelsen