Välkommen till Backatorps Samfällighet

Backatorps Samfällighet ligger belägen i vackra Backatorp, Båtsman Rems och Båtsman Lustigs gata. Intill finns vacker natur i form av skogar, strövområden och titt som tätt kan man skymta en ekorre eller ett rådjur.

Informationsblad nr 8

Hösten är här och det är dags för STÄDDAG igen.

LÖRDAG DEN 25 SEPTEMBER KL 10 samlas vi vid Backatorpet för att ta itu med
gemensamma sysslor i vårt område. Vi ska bland annat laga klätterställningen, betsa
ytterdörrar till förrådsutrymmena i radgaragen, röja sly och som vanligt snygga till på
grönområdena. Styrelsen vill också uppmana er att klippa häckar och buskar som vetter mot
vägar och gångbanor. När snöröjningen kommer i gång så utgör grenar och buskage ett
hinder om grenar hänger ut mot vägbanan. Efter dagens aktivitet så bjuds det på gofika vid
Backatorpet. Välkomna!

Vi ber er uppmärksamma att det på olika ställen i området växer s.k. invasiva arter, det vill
säga växter som sprider sig ohämmat och är mycket svåra att utrota. I Backatorp finns det
parkslide och åkervinda. På nätet kan du söka efter information om hur de se ut och hur du
kan bekämpa dem på bästa sätt.

Styrelsen vill också påpeka att det inte är tillåtet att lägga skräp utanför Backatorps entré.
Det skräp som finns där nu är överblivet material från renovering av lekredskapen och de
kommer att forslas bort på städdagen.


Tyvärr måste vi också meddela att det förekommit skadegörelse i form av klotter på
lekredskapen på lekplatsen, på Backatorpet och några andra ställen. Vi ber er vara
uppmärksamma på om det förekommer klotter och gärna meddela någon i styrelsen. Det är
viktigt att sanera genast, så att det inte blir mer.

Styrelsen har beslutat, att hyra ut Backatorpet från och med 1 september 2021. Vill du boka
lokalen så hör av dig till Josefin Hellsborn Josefin.hellsborn@btorp.se. Pris för boende i
området Barnkalas 200 kr och Vuxenkalas 350 kr. Du kan också hyra bord och stolar till en
kostnad för 150 kr.

Styrelsen för Backatorps samfällighet

Informationsblad nr 7, 210826

Sommaren ser ut att vara över. Hösten nalkas och det blir mörkare på kvällarna. Vi i styrelsen
vill uppmana er att ha grannsamverkan så att vi kan förhindra inbrott i våra hus. Styrelsen har
också en tanke att se över gatubelysningen så att den fungerar så att området blir bättre belyst.
Vi håller också på att söka någon firma som kan medverka till halkbekämpning och
snöröjning.

Lekplatsens klätterställning är trasig. Den kommer att åtgärdas på städdagen.

Vi vill också informera er om att arbetsgruppen som ser över laddning av elfordon i
radgaragen fortsätter sitt arbete. Ett dokument med information om laddning av elfordon finns
utlagt på samfällighetens hemsida. Informationen har också spridits till alla de som har
radgarage. Styrelsen vill även att ni alla i samfälligheten får läsa informationen och
dokumentet har därför lagts ut på hemsidan www.btorp.se. Det är viktig information då
lantmäteriet nu funderar på om el försörjningen i radgaragen även kan komma att påverka
hela samfälligheten. Arbetsgruppen väntar på svar från Lantmäteriet som bedömer el-frågan.

Planera gärna in i er agenda samfällighetens gemensamma städdag
den 25/9-21 med start kl. 10. Mer information kommer i nästa
informationsblad.


Det är nu möjligt att hyra Backatorpet från och med 1 september 2021. Vill du boka lokalen så
hör av dig till Josefin Hellsborn Josefin.hellsborn@btorp.se. Pris för boende i området
Barnkalas 200 kr och Vuxenkalas 350 kr. Du kan också hyra bord och stolar till en kostnad för
150 kr. En uppdatering av kostanden för personer utanför samfälligheten kommer att ske
under hösten. På vår hemsida kommer det snart vara möjligt att se aktuella bokningar på
Backatorpet.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Laddning av elfordon i radgaragen

För er som har radgarage har vi tidigare informerat om arbetet för att möjliggöra elladning av fordon i radgaragen. Här kommer en uppdaterad information.

Regeringsuppdraget att utreda möjligheterna att förenkla för elladdning av fordon oavsett boendeform har försenats och kommer att redovisas först den 1 november.

Styrelsen hoppas att den kommande lagändringen gör det betydligt enklare för samfälligheter att genom majoritetsbeslut på en stämma kunna besluta om laddning av elfordon i en gemensamhetsanläggning (radgarage). Tills vidare får vi avvakta utredningens förslag.

Om det inte blir någon ny lag som underlättar för samfälligheter att installera laddpunkter (uppgradering av elnät, installation av laddstation mm) finns det nu andra möjligheter. Lantmäteriet som tolkar anläggningslagen och därmed det sk anläggningsbeslut som gäller för vår samfällighet (går att läsa på vår hemsida) har nu ändrat sin uppfattning om laddinfrastruktur. Lantmäteriet anser numera att tillgången till laddinfrastruktur är av väsentlig betydelse. Därmed kan vi om vi vill ansöka om ändring av vårt anläggningsbeslut även om det finns en viss osäkerhet om ändringen går igenom.

En sådan ändring kommer dock att leda till ökade kostnader för att betala Lantmäteriets arbete och vi kommer också att behöva ha en extra stämma med oss medlemmar för att kunna ansöka om ändring av anläggningsbeslutet. Vi har därför en dialog med lantmäteriet om detta. Lantmäteriets arbete kan dock påverka tidsplanen, oklart hur länge, så vi hoppas på att en kommande lag gör det enklare och billigare för oss.

I juli var vi i kontakt med Göteborgs energi och dess dotterbolag Göteborgs elnäts ab (GENAB) och bad om en offert för kostnaderna för att uppgradera elnätet i radgaragen så att laddning av fordon blir möjlig. Vi har nu fått besked att offertern dröjer till mitten av oktober pga att det nu är så många föreningar och andra som vill ha offertar av GENAB.

Vi måste ha GENAB´s offert som underlag innan vi kan tillfråga andra bolag om offertar. Vi kommer också att ta in en upphandlingskonsult inom elområdet för att hjälpa oss att ta fram ett förfrågningsunderlag för att få in anbud från flera olika företag.

Vi har också varit i kontakt med Naturvårdsverket för att veta villkoren för att få statliga bidrag. Man kan få bidrag på 50%, max 15 000 kr per laddare, för alla kostnader inklusive service, uppgradering av nät, grävning, laddstationer etc. Dvs allt det som måste genomföras för att kunna ladda bilar i radgaragen. Om man inte installerar laddstationerna samtidigt får man inget bidrag alls!

Utifrån de tidigare uppgifter vi har om prisuppgifter för uppgradering av elnätet respektive vad en laddstation kostar som uppfyller de krav vi har kan vi konstatera följande:

-Om vi bara uppgraderar vårt elnät som vi tidigare planerat så får vi inga bidrag alls!
-Om vi förutom uppgradering av elnätet också samtidigt installerar laddstationer på samtliga radgarageplatser så får vi bidraget. Vi bedömer att bidraget i stort täcker kostnaderna för laddstationerna. Enkelt uttryck så blir laddstationerna i princip gratis genom det statliga bidraget!

Styrelsen anser därför att det vore fel att inte låta installera laddstationer på samtliga radgarageplatser samtidigt med uppgraderingen av elnätet då detta knappast blir någon merkostnad. Självklart kommer vi att få säkrare uppgifter om kostnaderna när vi tagit in anbud från olika leverantörer.

För de som i nuläget inte tänker skaffa en laddbar bil så bedömer vi att själva laddstationen i princip blir gratis för er, liksom övriga, genom det staliga bidraget. Möjligheterna att kunna ladda i radgaraget kommer sannolikt påverka värdet av fastigheten. Kanske inte så att det blir en värdestegring men sannolikt inte heller någon värdesänkning om vi har färdiga laddningsmöjligheter i garagen.

De laddare som vi planerar att anskaffa kommer att kunna kommunicera med varandra (lastbalansering) så att strömmen fördelas mellan de olika bilarna som laddas. Strömförbrukningen kommer att mätas individuellt på varje garageplats och debiteras användaren. Mer information om detta kommer senare när vi kommit längre fram i arbetet.

Vi ser också att det är en stor fördel om samfälligheten äger alla laddarna då det ger oss bra möjligheter att teckna serviceavtal, lättare att informera nya ägare och framförallt undvika de tekniska problem som kan uppstå om var och en skall skaffa en egen laddare av olika modeller och prestanda.

Styrelsen fortsätter nu arbetet med att undersöka vilka olika leverantörer som finns för att utföra arbetet. I slutet av oktober börjar vi skriva det förfrågningsunderlag som vi skall skicka ut till de olika leverantörerna för att de skall kunna ge offertar till oss. Detta under förutsättning att vi då fått offerten från GENAB.

Vi bevakar givetvis utredningen om förenklad elbildsladdning i november och bedömer då hur det påverkar oss och tidsplanen. Om allt går bra räknar vi med att kunna värdera de inkommna offertarna kring årskiftet.

Styrelsen planerar också en extra stämma någon månad senare och om då medlemmarna besluter om laddning av bilar i radgaragen så sänds därefter ansökan om bidrag in. Alternativt får vi ansöka till Lantmäteriet först om ändring av anläggningsbelutet.

Eftersom det är så många andra föreningar mm som också vill installera laddstationer och uppgradera elnätet så bedömer vi att det troligen tar minst ett halvår för GENAB att uppgradera nätet och därefter skall det företag som vi valt installera laddboxarna med kringutrustning. Därefter sker besiktning av arbetet.

Det är nog realistiskt att tro att allt kan vara klart tidigast i slutet av 2022. Detta under förutsättning att inga oväntade svårigheter inträffar.

Vi kommer också fortlöpande informera er medlemmar om hur arbetet går och också genomföra en enkät innan vi kallar till extrastämma. Har någon av er frågor så hör gärna av er till styrelsen så skall vi försöka svara på det vi vet.

Styrelsen
Backatorps Samfällighetsförening