Välkommen till Backatorps Samfällighet

Backatorps Samfällighet ligger belägen i vackra Backatorp, Båtsman Rems och Båtsman Lustigs gata. Intill finns vacker natur i form av skogar, strövområden och titt som tätt kan man skymta en ekorre eller ett rådjur.

Infoblad 5

Information från årsstämman:
Årsstämman ägde rum planenligt den 21 april. Nya ledamöter till styrelsen blev invalda och
till ny ordförande valdes Johan Perninger och som suppleant valdes Josefin Hellsborn.
Styrelsens förslag på årsstämman avseende resultat 2020, budget 2021, svar på motioner och nya ordningsregler för radgaragen godkändes.

Verksamhetsberättelsen och de nya ordningsreglerna finns nu på Samfällighetens hemsida.
(www.btorp.se)
Styrelsen har haft ett första konstituerande möte. I tabellen nedan kan ni se hur styrelsen
organiserat sig samt vilka ansvarområde respektive ledamot har.

Roll i styrelsen, Namn, Ansvarsområde

Ordförande Johan Perninger Firmatecknare. Kontakt med
medlemmarna, avtal, offerter
myndighetskontakter, representant
Backatorpsrådet

Kassör Therese Flogård Firmatecknare, ekonomi, avtal och
offerter samt grönytor

Bitr. kassör Lennart Larsson Ekonomi, bokföring, samordning
radgaragen,.underhållsplan

Sekreterare Monica Kelvered Administrativa uppgifter,
informationsbladet, el-avläsning
radgarage, Backatorpet och
skyddsrumsansvarig

Ledamot Marie Heimersson Städdag, Projektgrupp
elbilsladdning

Suppleant Bengt Delang Projektgrupp laddning bilar
radgarage, underhållsplanering,
samordning radgarage

Suppleant Josefin Hellsborn Uthyrare Backatorpet

Styrelsen vill påminna om att det är städdag söndagen den 9 maj. Vi ses vid Backatorpet kl. 10.00

Det kommer att finas fyra ställen i området där ni kan lägga era grenar och sly. Passa på att
ansa era häckar och klipp ner grenverk som är hinder mot cykel- och gångbanor. Möjligheten
finns ju nu att lägga riset i någon av slyhögarna. Vi forslar bort slyhögarna en vecka efter städdagen.

Vi har också fått information att Com Hem har blivit Tele 2. Det innebär ingen förändring med våra avtal. Läs gärna igenom den information ni fått eller gå in på Com Hems hemsida. En arbetsgrupp har bildats i Samfälligheten för att utreda en framtida uppgradering av elnät i radgaragen samt hur bilar kan laddas i radgaragen. Andelen laddbara bilar ökar nu snabbt i Sverige och styrelsen anser det viktigt att vi undersöker hur vi kan möta detta behov Både för att tillgodose medlemmarnas behov men även för att göra våra fastigheter attraktiva för nya köpare. I arbetsgruppen ingår representanter från styrelsen samt samordnarna i garageklubbarna m.fl. Planen är att kunna lägga fram ett förslag senast till nästa årsstämma.

Pga. omvärldsläget så är Backatorpet fortfarande stängt för uthyrning. Vi får hoppas att det
blir möjligt att hyra lokalen framåt hösten.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

Infoblad 3 2021

Vi planerar att genomföra samfällighetens årsstämma den 21 april k.l 19.00 i Kajutan, Backatorpsskolan som framgår av verksamhetsberättelsen ni nu fått. För att minska riskerna för smittspridning av Coronaviruset ser vi gärna att det inte blir för många personer på årsstämman. Om ni är flera som äger ett hus så ser vi helst att bara en av er kommer och närvarar. Vi accepterar i år muntlig fullmakt från de övriga husägarna. Vill ni inte komma alls, så kan ni ge fullmakt till en granne eller till någon i styrelsen om ni så önskar. Fullmakt till styrelsen kan läggas i vår brevlåda i Backatorpet, dock senast den 20 april. I verksamhetsberättelsen finns en fullmakt som ni kan använda.

Styrelsen kommer också att ordna i möteslokalen så att det blir ordentligt avstånd mellan deltagarna. Det kommer också finnas möjlighet att stå utanför om så önskas. Vi vill gärna att ni också bär munskydd.

Styrelsen vill också meddela att vattenavräkningen kommer med i föreningsavgiften denna månad.

Planera gärna in i era agendor också samfällighetens gemensamma städdag som kommer äga rum den 9 maj.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet

STYRELSEN FÖR BACKATORPS SAMFÄLLIGHET 2020-2021

Informationsblad 2 2021

Här kommer årets andra informationsblad från Backatorps samfällighetsförening.

Årsmötet planeras att äga rum Onsdagen den 21 april 2021, i Kajutan/Backatorpsskolan
Vi har fortfarande planeringen att vi ska kunna ses då, men vi följer givetvis hur Coronasituationen utvecklas. Vi vill informera er om att i verksamhetsberättelsen kommer det
att finnas en fullmaktsblankett. Vi ser gärna att fullmakt används i stor utsträckning och att
högst en person /hushåll kommer till årsmötet. Verksamhetsberättelsen kommer att delas ut i
medlemmarnas postlådor i god tid innan årsstämman.

Styrelsen har också lagt planeringen att vi ska ha en gemensam städdag söndag den 9 maj 2021.
Vi måste tyvärr meddela att Backatorpet kommer fortsatt att vara stängt för uthyrning pga Coronaläget. Så fort det är möjligt så återkommer vi med vem ni ska kontakta för att hyra.
Styrelsen vill påminna er om grannsamverkan så att vi kan försök förhindra inbrott eller
skadegörelse på husen i området.

Styrelsen för Backatorps Samfällighet